<-- 1Timothy 4:12 | 1Timothy 4:14 -->

Analysis of Peshitta verse 1Timothy 4:13

1Timothy 4:13 - ܥܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܦ݁ܰܛ ܒ݁ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Till I come be diligent in reading, and in prayer, and in teaching.

(Murdock) Until I come, be diligent in reading, and in prayer, and in teaching.

(Lamsa) And until I come, strive to study, and continue in prayer and teaching.

(KJV) Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܕ ܥܰܕ݂ 2:15188 ܥܕ Particle while, until 400 158 62054-04130 - - - - - - No - - -
ܐܬܐ ܐܳܬ݂ܶܐ 2:23312 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62054-04131 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62054-04132 First Common Singular - - - Yes - - -
ܐܬܚܦܛ ܐܶܬ݂ܚܰܦ݁ܰܛ 2:7477 ܚܦܛ Verb exhort, incite, encourage 153 80 62054-04133 Second Masculine Singular - Imperative ETHPAEL No - - -
ܒܩܪܝܢܐ ܒ݁ܩܶܪܝܳܢܳܐ 2:18915 ܩܪܐ Noun calling, vocation, reading, lesson 519 198 62054-04134 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܒܥܘܬܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ 2:3041 ܒܥܐ Noun prayer, petition 50 38 62054-04135 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܘܰܒ݂ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ 2:9161 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 62054-04136 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.