<-- 1Peter 3:12 | 1Peter 3:14 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 3:13

1Peter 3:13 - ܘܡܰܢܽܘ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܶܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܛܰܢܳܢܶܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And who (is he) who will do you evil if you be emulous of good [Plural.] (actions) ?

(Murdock) And who will do you harm, if ye are zealous of good works?

(Lamsa) And who is he that can harm you if you are zealous followers of that which is good?

(KJV) And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܢܘ ܘܡܰܢܽܘ 2:5025 ܗܘ Pronoun who is this? 281 126 62060-03130 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܢܥܒܕ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ 2:14885 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62060-03131 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62060-03132 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܝܫܬܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ 2:2292 ܒܐܫ Adjective evil, wrong 43 35 62060-03133 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62060-03134 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-03135 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܛܢܢܐ ܛܰܢܳܢܶܐ 2:8255 ܛܢ Adjective zealot, zealous 177 88 62060-03136 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܛܒܬܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:7934 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62060-03137 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.