<-- 1Peter 1:21 | 1Peter 1:23 -->

Analysis of Peshitta verse 1Peter 1:22

1Peter 1:22 - ܟ݁ܰܕ݂ ܢܶܗܘܝܳܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܢ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܡܰܠܝܳܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܘܰܓ݂ܡܺܝܪܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) Let your souls be sanctified in obedience to the truth, and be filled with the charity which respecteth not persons, that with a pure heart and perfect you may love one another,

(Murdock) while your minds became sanctified, by obedience to the truth; and ye be full of love, without respect of persons, so that ye love one another out of a pure and perfect heart;

(Lamsa) Let your souls be sanctified by obedience to the truth, and be filled with sincere love, so that you may love one another with pure and perfect hearts:

(KJV) Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܕ ܟ݁ܰܕ݂ 2:9812 ܟܕ Particle when, after, while, where 204 99 62060-01220 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ 2:5140 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-01221 Third Feminine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܩܕܝܫܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܢ 2:18167 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62060-01222 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܢܦܫܬܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:13497 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62060-01223 - Feminine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܒ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܳܢܽܘܬ݂ܶܗ 2:21683 ܫܡܥ Noun obedience 311 134 62060-01224 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܫܪܪܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ 2:22289 ܫܪ Noun truth 599 231 62060-01225 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܗܘܝܢ ܘܢܶܗܘܝܳܢ 2:5132 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-01226 Third Feminine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܠܝܢ ܡܰܠܝܳܢ 2:11800 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62060-01227 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܚܘܒܐ ܚܽܘܒ݁ܳܐ 2:6108 ܚܒ Noun love, lovingkindness 129 71 62060-01228 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62060-01229 - - - - - - No - - -
ܡܣܒ ܡܰܣܰܒ݂ 2:13156 ܢܣܒ Noun taking, hypocrisy, acceptance 283 126 62060-012210 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܒܐܦܐ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ 2:1770 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 62060-012211 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܡܢ ܕ݁ܡܶܢ 2:12161 ܡܢ Particle from 281 125 62060-012212 - - - - - - No - - -
ܠܒܐ ܠܶܒ݁ܳܐ 2:10954 ܠܒ Noun heart 233 108 62060-012213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܝܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ 2:4583 ܕܟܐ Adjective clean, pure 91 55 62060-012214 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܓܡܝܪܐ ܘܰܓ݂ܡܺܝܪܳܐ 2:3858 ܓܡܪ Participle Adjective perfect, mature 72 48 62060-012215 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62060-012216 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܚܒܝܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ 2:6057 ܚܒ Verb kindled, love 122 68 62060-012217 Third Masculine Plural - Active Participle APHEL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62060-012218 - Masculine - - - - No - - -
ܠܚܕ ܠܚܰܕ݂ 2:6250 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62060-012219 - Masculine - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.