<-- 1John 3:1 | 1John 3:3 -->

Analysis of Peshitta verse 1John 3:2

1John 3:2 - ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܚܢܰܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܘܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀

Translations

(Etheridge) MY beloved, now are we the sons of Aloha; and it is not manifest, as yet, what we are to become, but we know, that when he is manifested, in his likeness we are and see him, according to that which he is.

(Murdock) My beloved, now are we the sons of God; and hitherto, it hath not appeared what we are to be: but we know that, when he shall appear, we shall be in his likeness, and we shall see him as he is.

(Lamsa) My beloved, now we are the sons of God, and as yet it has not been revealed what we shall be: but we know that when he shall appear, we shall be in his likeness; for we shall see him as he is.

(KJV) Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܒܝܒܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ 2:6084 ܚܒ Adjective beloved 123 68 62062-03020 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܗܫܐ ܗܳܫܳܐ 2:5387 ܗܫܐ Particle now 107 62 62062-03021 - - - - - - No - - -
ܒܢܘܗܝ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ 2:3229 ܒܪ Noun son 53 40 62062-03022 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܚܢܢ ܚܢܰܢ 2:1377 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62062-03023 First Common Plural - - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62062-03024 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62062-03025 - - - - - - No - - -
ܐܬܓܠܝ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ 2:3728 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62062-03026 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62062-03027 - - - - - - No - - -
ܠܗܫܐ ܠܗܳܫܳܐ 2:5389 ܗܫܐ Particle now 107 62 62062-03028 - - - - - - No - - -
ܡܢܐ ܡܳܢܳܐ 2:12204 ܡܢ Pronoun why, what 281 125 62062-03029 - - - - - - No - - -
ܥܬܝܕܝܢܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ 2:16310 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62062-030210 First Masculine Plural - Passive Participle PEAL No First Common Plural
ܕܢܗܘܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ 2:5079 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62062-030211 First Common Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܝܕܥܝܢܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ 2:8697 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62062-030212 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62062-030213 - - - - - - No - - -
ܕܡܐ ܕ݁ܡܳܐ 2:11328 ܡܐ Pronoun what 246 113 62062-030214 - - - - - - No - - -
ܕܐܬܓܠܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ 2:3739 ܓܠܐ Verb reveal, manifest 69 47 62062-030215 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܒܕܡܘܬܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ 2:4717 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 62062-030216 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܗܘܝܢܢ ܗܳܘܶܝܢܰܢ 2:5102 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62062-030217 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܘܚܙܝܢܢ ܘܚܳܙܶܝܢܰܢ 2:6655 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62062-030218 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62062-030219 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62062-030220 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62062-030221 - Common - - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62062-030222 - - - - - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.