<-- 1John 2:23 | 1John 2:25 -->

Analysis of Peshitta verse 1John 2:24

1John 2:24 - ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܩܰܘܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And you, what you have heard from the first, let it continue with you. For, if what you have heard from the first continue with you, you also will continue in the Father and in the Son.

(Murdock) And what ye heard from the first, let that remain with you. For if that, which ye heard from the first, remaineth with you, ye also will remain in the Father and in the Son.

(Lamsa) Let that, therefore, abide in you which you have heard from the very beginning. For if that which you have heard from the beginning shall remain in you, you also shall continue in the Father and in the Son.

(KJV) Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܢܬܘܢ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1488 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62062-02240 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62062-02241 - Common - - - - No - - -
ܕܫܡܥܬܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:21719 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62062-02242 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62062-02243 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܡ ܩܕ݂ܺܝܡ 2:18067 ܩܕܡ Participle Adjective before, before, formerly 489 188 62062-02244 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܢܩܘܐ ܢܩܰܘܶܐ 2:18229 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62062-02245 Third Masculine Singular - Imperfect PAEL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62062-02246 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62062-02247 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62062-02248 - - - - - - No - - -
ܡܩܘܐ ܡܩܰܘܶܐ 2:18225 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62062-02249 Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62062-022410 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 62062-022411 - Common - - - - No - - -
ܕܫܡܥܬܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ 2:21719 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 62062-022412 Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62062-022413 - - - - - - No - - -
ܩܕܝܡ ܩܕ݂ܺܝܡ 2:18067 ܩܕܡ Participle Adjective before, before, formerly 489 188 62062-022414 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62062-022415 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62062-022416 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܡܩܘܝܢ ܡܩܰܘܶܝܢ 2:29263 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62062-022417 Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62062-022418 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܒܐܒܐ ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܐ 2:26 ܐܒ Noun father 2 13 62062-022419 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܒܒܪܐ ܘܒ݂ܰܒ݂ܪܳܐ 2:3276 ܒܪ Noun son 53 40 62062-022420 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.