<-- 1John 2:11 | 1John 2:13 -->

Analysis of Peshitta verse 1John 2:12

1John 2:12 - ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) I write to you, sons,[Bnai.] because forgiven to you are your sins for the sake of his name.

(Murdock) I write to you, ye children, because your sins are forgiven you for his name's sake.

(Lamsa) I write to you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.

(KJV) I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܟܬܒ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ 2:26613 ܟܬܒ Verb write 230 107 62062-02120 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62062-02121 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62062-02122 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܢܝܐ ܒ݁ܢܰܝܳܐ 2:3233 ܒܪ Noun son 53 40 62062-02123 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܫܬܒܩܘ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩܘ 2:20528 ܫܒܩ Verb forgive, leave, allow 557 215 62062-02124 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62062-02125 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܚܛܗܝܟܘܢ ܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:6820 ܚܛܐ Noun sin 138 73 62062-02126 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62062-02127 - - - - - - No - - -
ܫܡܗ ܫܡܶܗ 2:21613 ܫܡ Noun name 583 225 62062-02128 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.