<-- 1Corinthians 15:6 | 1Corinthians 15:8 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 15:7

1Corinthians 15:7 - ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And afterward he was seen of Jakub, and after him of all the apostles:

(Murdock) And subsequently to this, he was seen by James; and after him, by all the legates.

(Lamsa) And after that, he appeared to James; then to all the apostles.

(KJV) After that, he was seen of James; then of all the apostles.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 62046-15070 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62046-15071 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62046-15072 - Common Plural - - - No - - -
ܐܬܚܙܝ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ 2:6589 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62046-15073 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܝܥܩܘܒ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ 2:9383 ܝܥܩܘܒ Proper Noun James 194 95 62046-15074 - - - - - - No - - -
ܘܒܬܪܗ ܘܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ 2:2232 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 62046-15075 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܫܠܝܚܐ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ 2:21369 ܫܠܚ Participle Adjective apostle, sent one 580 224 62046-15076 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62046-15077 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.