<-- 1Corinthians 14:28 | 1Corinthians 14:30 -->

Analysis of Peshitta verse 1Corinthians 14:29

1Corinthians 14:29 - ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܰܘ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ ܢܦ݂ܰܪܫܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Let the prophets speak, two or three, and let the rest discern.

(Murdock) And as to prophets, let two or three speak, and let the rest judge.

(Lamsa) Let the prophets speak two or three in turn, and let the others discern what is said.

(KJV) Let the prophets speak two or three, and let the other judge.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܢܒܝܐ ܢܒ݂ܺܝܶܐ 2:12622 ܢܒܐ Noun prophet, prophetess 326 136 62046-14290 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62046-14291 - - - - - - No - - -
ܬܪܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ 2:23023 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 62046-14292 - Masculine - - - - No - - -
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 62046-14293 - - - - - - No - - -
ܬܠܬܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ 2:22835 ܬܠܬ Numeral three 614 239 62046-14294 - Masculine - - - - No - - -
ܢܡܠܠܘܢ ܢܡܰܠܠܽܘܢ 2:12065 ܡܠ Verb speak 273 122 62046-14295 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -
ܘܫܪܟܐ ܘܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22474 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 62046-14296 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܢܦܪܫܘܢ ܢܦ݂ܰܪܫܽܘܢ 2:17307 ܦܪܫ Verb separate, appoint 465 180 62046-14297 Third Masculine Plural - Imperfect PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.