m$m(t) - ܡܫܡܥܬܐ

ID Category Origin SEDRA3 Peshitta NT Strongs
2:21679 Noun - hearing, obedience show verses G189,G5218,G3775

Word Vocalized Lexeme Root
m$m(t) ܡܫܡܥܬܐ ma$ma(t,a) ܡܰܫܡܰܥܬ݂ܳܐ1:3244m$m(t) ܡܫܡܥܬܐ 0:1888 $m( ܫܡܥ

Morphological information Suffix information
Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
- Feminine Singular Emphatic - - No - - -

Lookup in Lexicons [key]
CBRPSPSJPMWJSJLCHBBTAJEMMJEC
p. 787
p. 2233
p. 308
p. 202
p. 134
p. 193
p. 585
p. 564
p. 211
p. 856
p. 528

The Comprehensive Aramaic Lexicon
[http://cal.huc.edu/getlex.php?coord=620461217&word=8]

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research