Root plg - ܦܠܓ - show verses

Lexemes and words with root plg

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:3517 plyg) ܦܠܝܓܐ Verb - divided - show verses G1364
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:16688 plygy p'liyg,ay ܦ݁ܠܺܝܓ݂ܰܝ - Masculine Plural Construct - - No - - -
2:26879 plyg) p'liyg,a) ܦ݁ܠܺܝܓ݂ܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2520 plg ܦܠܓ Verb - divide, distribute, divide, doubt - show verses G3307,G1239,G4829,G1266,G1244,G1252
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:28636 plg p'aleg, ܦ݁ܳܠܶܓ݂ First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
2:28630 mplg mp,aleg, ܡܦ݂ܰܠܶܓ݂ First Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:28638 plgyn p'alg'iyn ܦ݁ܳܠܓ݁ܺܝܢ First Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:28649 mplgyn mp,alg,iyn ܡܦ݂ܰܠܓ݂ܺܝܢ First Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
2:28628 wmplgyn wamp,alg,iyn ܘܰܡܦ݂ܰܠܓ݂ܺܝܢ First Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
2:28647 mplg) mp,alg,a) ܡܦ݂ܰܠܓ݂ܳܐ First Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:28626 wmplg) wamp,alg,a) ܘܰܡܦ݂ܰܠܓ݂ܳܐ First Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:28637 plg p'aleg, ܦ݁ܳܠܶܓ݂ Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
2:28631 mplg mp,aleg, ܡܦ݂ܰܠܶܓ݂ Second Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:28639 plgyn p'alg'iyn ܦ݁ܳܠܓ݁ܺܝܢ Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:28650 mplgyn mp,alg,iyn ܡܦ݂ܰܠܓ݂ܺܝܢ Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
2:28629 wmplgyn wamp,alg,iyn ܘܰܡܦ݂ܰܠܓ݂ܺܝܢ Second Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
2:28648 mplg) mp,alg,a) ܡܦ݂ܰܠܓ݂ܳܐ Second Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:28627 wmplg) wamp,alg,a) ܘܰܡܦ݂ܰܠܓ݂ܳܐ Second Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:16684 plg p'aleg, ܦ݁ܳܠܶܓ݂ Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
2:16679 mplg mp,aleg, ܡܦ݂ܰܠܶܓ݂ Third Masculine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:16686 plgyn p'alg'iyn ܦ݁ܳܠܓ݁ܺܝܢ Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:16696 mplgyn mp,alg,iyn ܡܦ݂ܰܠܓ݂ܺܝܢ Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
2:16675 wmplgyn wamp,alg,iyn ܘܰܡܦ݂ܰܠܓ݂ܺܝܢ Third Masculine Plural - Active Participle PAEL No - - -
2:16695 mplg) mp,alg,a) ܡܦ݂ܰܠܓ݂ܳܐ Third Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:16674 wmplg) wamp,alg,a) ܘܰܡܦ݂ܰܠܓ݂ܳܐ Third Feminine Singular - Active Participle PAEL No - - -
2:16691 )plwg )ep,luwg, ܐܶܦ݂ܠܽܘܓ݂ First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
2:16663 d)plwg d'e)p,luwg, ܕ݁ܶܐܦ݂ܠܽܘܓ݂ First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
2:16690 ttplgwn t'et,p'alg,uwn ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܽܘܢ Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
2:16666 dntplg d'net,p'alag, ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
2:16698 nplwg nep,luwg, ܢܶܦ݂ܠܽܘܓ݂ Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
2:16682 ntplg net,p'alag, ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ Third Masculine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
2:16683 ntplg net,p'leg, ܢܶܬ݂ܦ݁ܠܶܓ݂ Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
2:16676 wnplgywhy wnep,lg,iywh_y ܘܢܶܦ݂ܠܓ݂ܺܝܘܗ݈ܝ Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No Third Masculine Singular
2:26880 wnplwg wnep,luwg, ܘܢܶܦ݂ܠܽܘܓ݂ Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
2:16671 dttplg d't,et,p'alag, ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ Third Feminine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
2:16689 ttplg t'et,p'alag, ܬ݁ܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ Third Feminine Singular - Imperfect ETHPAEL No - - -
2:28618 dmtplg d'met,p'alag, ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ First Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
2:28632 mtplg met,p'alag, ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ First Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
2:28620 dmtplgyn d'met,p'alg,iyn ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܺܝܢ First Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:28634 mtplgyn met,p'alg,iyn ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܺܝܢ First Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:28619 dmtplg d'met,p'alag, ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ Second Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
2:28633 mtplg met,p'alag, ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ Second Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
2:28621 dmtplgyn d'met,p'alg,iyn ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܺܝܢ Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:28635 mtplgyn met,p'alg,iyn ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܺܝܢ Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:16664 dmtplg d'met,p'alag, ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
2:16680 mtplg met,p'alag, ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
2:16665 dmtplgyn d'met,p'alg,iyn ܕ݁ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܺܝܢ Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:16681 mtplgyn met,p'alg,iyn ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܠܓ݂ܺܝܢ Third Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
2:28622 dplyg d'ap,liyg, ܕ݁ܰܦ݂ܠܺܝܓ݂ First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
2:28640 plyg p'liyg, ܦ݁ܠܺܝܓ݂ First Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
2:28624 dplygyn d'ap,liyg,iyn ܕ݁ܰܦ݂ܠܺܝܓ݂ܺܝܢ First Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
2:28645 plygyn p'liyg,iyn ܦ݁ܠܺܝܓ݂ܺܝܢ First Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
2:28623 dplyg d'ap,liyg, ܕ݁ܰܦ݂ܠܺܝܓ݂ Second Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
2:28641 plyg p'liyg, ܦ݁ܠܺܝܓ݂ Second Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
2:28625 dplygyn d'ap,liyg,iyn ܕ݁ܰܦ݂ܠܺܝܓ݂ܺܝܢ Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
2:28646 plygyn p'liyg,iyn ܦ݁ܠܺܝܓ݂ܺܝܢ Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
2:16669 dplyg d'ap,liyg, ܕ݁ܰܦ݂ܠܺܝܓ݂ Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
2:16687 plyg p'liyg, ܦ݁ܠܺܝܓ݂ Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
2:16670 dplygyn d'ap,liyg,iyn ܕ݁ܰܦ݂ܠܺܝܓ݂ܺܝܢ Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
2:16693 plygyn p'liyg,iyn ܦ݁ܠܺܝܓ݂ܺܝܢ Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
2:16661 )tplgt )et,p'alag,t' ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ܬ݁ Second Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
2:16662 )tplgtwn )et,p'alag,t'uwn ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ܬ݁ܽܘܢ Second Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
2:16659 )tplg )et,p'alag, ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
2:16694 )tplg )et,p'leg, ܐܶܬ݂ܦ݁ܠܶܓ݂ Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
2:16667 dplg d'ap,lag, ܕ݁ܰܦ݂ܠܰܓ݂ Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
2:16697 plg p'aleg, ܦ݁ܰܠܶܓ݂ Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
2:16692 plg p'lag, ܦ݁ܠܰܓ݂ Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
2:16672 w)tplg we)t,p'alag, ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ Third Masculine Singular - Perfect ETHPAEL No - - -
2:16673 w)tplg we)t,p'leg, ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܠܶܓ݂ Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
2:16677 wplg wp,aleg, ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
2:16660 )tplgw )et,p'alag,w ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ܘ Third Masculine Plural - Perfect ETHPAEL No - - -
2:16668 dplgw d'p,aleg,w ܕ݁ܦ݂ܰܠܶܓ݂ܘ Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
2:16685 plgw p'aleg,w ܦ݁ܰܠܶܓ݂ܘ Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -
2:16699 plgw p'lag,w ܦ݁ܠܰܓ݂ܘ Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
2:16678 wplgw wp,aleg,w ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ܘ Third Masculine Plural - Perfect PAEL No - - -

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2522 plg) ܦܠܓܐ Verb - half, middle - show verses G3319
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:26878 bplg) b'p,elg,a) ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݂ܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:16701 bplgh b'p,elg'eh ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:16706 plg) p'elg,a) ܦ݁ܶܠܓ݂ܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:26876 lplg) lp,elg,a) ܠܦ݂ܶܠܓ݂ܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:16705 lplgh lp,elg'eh ܠܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:16704 lplgh lp,elg'ah ܠܦ݂ܶܠܓ݁ܳܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
2:26875 wbplg) wab,p,elg,a) ܘܰܒ݂ܦ݂ܶܠܓ݂ܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:16702 wbplgh wab,p,elg,eh ܘܰܒ݂ܦ݂ܶܠܓ݂ܶܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:26877 wplg) wp,elg,a) ܘܦ݂ܶܠܓ݂ܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:16703 wplgh wp,elg'eh ܘܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2523 plgwt) ܦܠܓܘܬܐ Verb - half - show verses G3317,G2255
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:16707 bplgwt b'p,elg'uwt, ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ - Feminine Singular Construct - - No - - -
2:16709 plgwt p'elg'uwt, ܦ݁ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ - Feminine Singular Construct - - No - - -
2:16708 wplgwt wp,elg'uwt, ܘܦ݂ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ - Feminine Singular Construct - - No - - -
2:16710 plgwt) p'elg'uwt,a) ܦ݁ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2524 plgwt) ܦܠܓܘܬܐ Verb - division, portion, separation - show verses G1267,G4978,G1370
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:16714 plgwt) p'alg'uwt,a) ܦ݁ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:16712 wplgwt) wp,alg'uwt,a) ܘܦ݂ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:16711 dplgwt) d'p,alag,wat,a) ܕ݁ܦ݂ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
2:16715 plgwt) p'alag,wat,a) ܦ݁ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
2:16713 wplgwt) wp,alag,wat,a) ܘܦ݂ܳܠܰܓ݂ܘܳܬ݂ܳܐ - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2519 pwlg) ܦܘܠܓܐ Verb - disputation, division, distinction, hesitation - show verses G1261,G1252,G2919,G1243,G1411
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:16656 pwlg p'uwlag, ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂ - Masculine Singular Absolute - - No - - -
2:16657 pwlg) p'uwlag,a) ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂ܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:16653 bpwlg) b'p,uwlag,e) ܒ݁ܦ݂ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:16658 pwlg) p'uwlag,e) ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:16654 wbpwlg) wab,p,uwlag,e) ܘܰܒ݂ܦ݂ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
2:16655 wpwlg) wp,uwlag,e) ܘܦ݂ܽܘܠܳܓ݂ܶܐ - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2518 mplgn) ܡܦܠܓܢܐ Verb - divider - show verses G3312
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:16652 mplgn) mp,alg,ana) ܡܦ݂ܰܠܓ݂ܳܢܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
2:16651 wmplgn) wamp,alg,ana) ܘܰܡܦ݂ܰܠܓ݂ܳܢܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research