Root pylTws - ܦܝܠܛܘܣ - show verses

Lexemes and words with root pylTws

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2492 pylTws ܦܝܠܛܘܣ Verb - Pontius Pilate - show verses G4091
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:16552 dpylTws d'p,iylaTaws ܕ݁ܦ݂ܺܝܠܰܛܳܘܣ - - - - - - No - - -
2:16553 dpnTyws-pylTws d'p'anTiyaws-p'iylaTaws ܕ݁ܦ݁ܳܢܛܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ - - - - - - No - - -
2:16556 pylTws p'iylaTaws ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ - - - - - - No - - -
2:16557 pnTyws-pylTws p'anTiyaws-p'iylaTaws ܦ݁ܳܢܛܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ - - - - - - No - - -
2:16555 lpylTws lp'iylaTaws ܠܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ - - - - - - No - - -
2:16554 wpylTws wp'iylaTaws ܘܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ - - - - - - No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research