Root (md - ܥܡܕ - show verses

Lexemes and words with root (md

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2341 (md ܥܡܕ Verb - baptized, baptize, sink - show verses G907
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:28393 d(md d'(amed, ܕ݁ܥܳܡܶܕ݂ First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
2:28391 dm(md d'ma(med, ܕ݁ܡܰܥܡܶܕ݂ First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
2:28405 (md (amed, ܥܳܡܶܕ݂ First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
2:28403 m(md ma(med, ܡܰܥܡܶܕ݂ First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
2:28399 w(md w(amed, ܘܥܳܡܶܕ݂ First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
2:28397 wm(md wma(med, ܘܡܰܥܡܶܕ݂ First Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
2:28395 d(mdyn d'(amd'iyn ܕ݁ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ First Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:28407 (mdyn (amd'iyn ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ First Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:28401 w(mdyn w(amd'iyn ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ First Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:28394 d(md d'(amed, ܕ݁ܥܳܡܶܕ݂ Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
2:28392 dm(md d'ma(med, ܕ݁ܡܰܥܡܶܕ݂ Second Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
2:28406 (md (amed, ܥܳܡܶܕ݂ Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
2:28404 m(md ma(med, ܡܰܥܡܶܕ݂ Second Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
2:28400 w(md w(amed, ܘܥܳܡܶܕ݂ Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
2:28398 wm(md wma(med, ܘܡܰܥܡܶܕ݂ Second Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
2:28396 d(mdyn d'(amd'iyn ܕ݁ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:28408 (mdyn (amd'iyn ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:28402 w(mdyn w(amd'iyn ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:15847 dm(md d'ma(med, ܕ݁ܡܰܥܡܶܕ݂ Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
2:15869 (md (amed, ܥܳܡܶܕ݂ Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
2:15866 m(md ma(med, ܡܰܥܡܶܕ݂ Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
2:15859 w(md w(amed, ܘܥܳܡܶܕ݂ Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
2:15857 wm(md wma(med, ܘܡܰܥܡܶܕ݂ Third Masculine Singular - Active Participle APHEL No - - -
2:15852 d(mdyn d'(amd'iyn ܕ݁ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:15873 (mdyn (amd'iyn ܥܳܡܕ݁ܺܝܢ Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:15862 w(mdyn w(amd'iyn ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
2:15871 (md (mad, ܥܡܰܕ݂ Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
2:15879 )(mdw )a(med,w ܐܰܥܡܶܕ݂ܘ Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
2:15881 (mdw (mad,w ܥܡܰܕ݂ܘ Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
2:15855 w)(mdw wa)(med,w ܘܰܐܥܡܶܕ݂ܘ Second Masculine Plural - Imperative APHEL No - - -
2:15861 w(mdw wa(mad,w ܘܰܥܡܰܕ݂ܘ Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
2:15840 )(md )a(med, ܐܰܥܡܶܕ݂ First Common Singular - Imperfect APHEL No - - -
2:15877 )(md )e(mad, ܐܶܥܡܰܕ݂ First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
2:15843 )t(md )et,(med, ܐܶܬ݂ܥܡܶܕ݂ First Common Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
2:15846 d)(md d'a)(med, ܕ݁ܰܐܥܡܶܕ݂ First Common Singular - Imperfect APHEL No - - -
2:15845 d)(md d'e)(mad, ܕ݁ܶܐܥܡܰܕ݂ First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
2:15876 t(mdwn t'e(md,uwn ܬ݁ܶܥܡܕ݂ܽܘܢ Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
2:15848 dn(md d'ne(mad, ܕ݁ܢܶܥܡܰܕ݂ Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
2:15885 n(md na(med, ܢܰܥܡܶܕ݂ Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No - - -
2:15878 n(md ne(mad, ܢܶܥܡܰܕ݂ Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
2:15868 n(mdkwn na(med,k,uwn ܢܰܥܡܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No Second Masculine Plural
2:15849 dn(mdwn d'ne(md,uwn ܕ݁ܢܶܥܡܕ݂ܽܘܢ Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
2:15867 n(mdwn ne(md,uwn ܢܶܥܡܕ݂ܽܘܢ Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
2:15864 lm(md lme(mad, ܠܡܶܥܡܰܕ݂ - - - - Infinitive PEAL No - - -
2:15865 lm(mdw lma(mad,uw ܠܡܰܥܡܳܕ݂ܽܘ - - - - Infinitive APHEL No - - -
2:15883 m(md me(mad, ܡܶܥܡܰܕ݂ - - - - Infinitive PEAL No - - -
2:15884 m(mdw ma(mad,uw ܡܰܥܡܳܕ݂ܽܘ - - - - Infinitive APHEL No - - -
2:15841 )(mdt )a(md,et, ܐܰܥܡܕ݂ܶܬ݂ First Common Singular - Perfect APHEL No - - -
2:15842 )(mdtkwn )a(med't'k,uwn ܐܰܥܡܶܕ݁ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ First Common Singular - Perfect APHEL No Second Masculine Plural
2:15853 d(mdn d'a(mad,n ܕ݁ܰܥܡܰܕ݂ܢ First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
2:15874 (mdn (mad,n ܥܡܰܕ݂ܢ First Common Plural - Perfect PEAL No - - -
2:15875 (mdtwn (mad't'uwn ܥܡܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ Second Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
2:15839 )(md )a(med, ܐܰܥܡܶܕ݂ Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
2:15880 )t(md )et,(med, ܐܶܬ݂ܥܡܶܕ݂ Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
2:15870 (md (mad, ܥܡܰܕ݂ Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
2:27002 w)(md wa)(med, ܘܰܐܥܡܶܕ݂ Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
2:15854 w)(mdh wa)(md,eh ܘܰܐܥܡܕ݂ܶܗ Third Masculine Singular - Perfect APHEL No Third Masculine Singular
2:15856 w)t(md we)t,(med, ܘܶܐܬ݂ܥܡܶܕ݂ Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
2:15858 w(md wa(mad, ܘܰܥܡܰܕ݂ Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
2:15844 )t(mdw )et,(med,w ܐܶܬ݂ܥܡܶܕ݂ܘ Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
2:15851 d(mdw d'a(mad,w ܕ݁ܰܥܡܰܕ݂ܘ Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
2:15872 (mdw (mad,w ܥܡܰܕ݂ܘ Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
2:15860 w(mdw wa(mad,w ܘܰܥܡܰܕ݂ܘ Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
2:15882 (mdt (emd'at, ܥܶܡܕ݁ܰܬ݂ Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
2:15863 w(mdt w(emd'at, ܘܥܶܡܕ݁ܰܬ݂ Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2339 m(mdn) ܡܥܡܕܢܐ Verb - baptizer - show verses G910
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:15829 m(mdn) ma(md,ana) ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

ID Lexeme Category Form Meaning Origin language Concordance Strongs
1:2340 m(mwdyt) ܡܥܡܘܕܝܬܐ Verb - baptism, washing - show verses G2861,G908
Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
ID Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
2:15830 bm(mwdyt) b'ma(muwd,iyt,a) ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:15831 bm(mwdyth b'ma(muwd,iyt,eh ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:15832 dm(mwdyt) d'ma(muwd,iyt,a) ܕ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:15835 lm(mwdyt) lma(muwd,iyt,a) ܠܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:15836 m(mwdyt) ma(muwd,iyt,a) ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:15838 m(mwdyth ma(muwd,iyt,eh ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ - Feminine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
2:15834 wm(mwdyt) wma(muwd,iyt,a) ܘܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
2:15837 m(mwdyt) ma(muwd,yat,a) ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܝܳܬ݂ܳܐ - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
2:15833 wbm(mwdyt) wab,ma(muwd,yat,a) ܘܰܒ݂ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܝܳܬ݂ܳܐ - Feminine Plural Emphatic - - No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research