Lexeme tr(sr - ܬܪܥܣܪ

ID Category Form Root Meaning Origin language Where in Peshitta NT? Strongs
1:3441 Numeral - tryn ܬܪܝܢ twelve - show verses G1427

Lookup in Lexicons [key]
CBRPSPSJPMWJSJLCHBBTAJEMMJEC
p. 837
p. 4503
p. 621
p. 342
p. 243
p. 398
p. 1043
p. 1125
p. 427
p. 1700
p. 976

Inflected forms found in SEDRA

Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
dtr(sr d'at,re(sar ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ - Masculine - - - - No - - -
dtr(sr d'at,re(sar ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ - Masculine - - - - No - - -
ltr(sr lat,re(sar ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ - Masculine - - - - No - - -
ltr(sr lat,re(sar ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ - Masculine - - - - No - - -
ltr(srth lat,re(sart'eh ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ - Masculine - - - - No Third Masculine Singular
wtr(sr wat,re(sar ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ - Masculine - - - - No - - -
tr(sr t're(sar ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ - Masculine - - - - No - - -
tr(sr t're(sar ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ - Masculine - - - - No - - -
dtrt(sr) d't,art'a(sre) ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܰܥܣܪܶܐ - Feminine - - - - No - - -
ltrt(sr) lt,art'a(sre) ܠܬ݂ܰܪܬ݁ܰܥܣܪܶܐ - Feminine - - - - No - - -
wtr(srth wat,re(sart'eh ܘܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ - Feminine - - - - No Third Masculine Singular
wtrt(sr) wt,art'a(sre) ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܰܥܣܪܶܐ - Feminine - - - - No - - -
tr(srt) t're(sart'a) ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܳܐ - Feminine - - - - No - - -
tr(srt) t're(sart'a) ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܳܐ - Feminine - - - - No - - -
tr(srth t're(sart'eh ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ - Feminine - - - - No Third Masculine Singular
tr(srth t're(sart'eh ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ - Feminine - - - - No Third Masculine Singular
trt(sr) t'art'a(esre) ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ - Feminine - - - - No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research