Lexeme )ryws-p)gws - ܐܪܝܘܣ‌ܦܐܓܘܣ

ID Category Form Root Meaning Origin language Where in Peshitta NT? Strongs
1:282 Proper Noun - )ryws-p)gws ܐܪܝܘܣ‌ܦܐܓܘܣ Areopagus - show verses G697

Lookup in Lexicons [key]
CBRPSPSJPMWJSJLCHBBTAJEMMJEC
p. 48
p. 380
p. 28
p. 36
p. 30
p. 19
p. 143
p. 49
p. 20
p. 118
p. 68

Inflected forms found in SEDRA

Word (sort by word) Morphological information (sort by person, state/tense) Suffix information
Word Vocalized Syriac Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
)ryws-pgws )ariyaws-p'ag,aws ܐܰܪܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܓ݂ܳܘܣ - - - - - - No - - -
b)ryws-pgws b'a)riyaws-p'ag,aws ܒ݁ܰܐܪܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܓ݂ܳܘܣ - - - - - - No - - -
d)ryws-pgws d'a)riyaws-p'ag,aws ܕ݁ܰܐܪܺܝܳܘܣ‌ܦ݁ܰܓ݂ܳܘܣ - - - - - - No - - -

© 2006-2017 Dukhrana Biblical Research