<-- Romans 8:24 | Romans 8:26 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 8:25

Romans 8:25 - ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܒ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢܰܢ ܀

Translations

(Etheridge) But if we hope for that which is not seen, in patience we wait.

(Murdock) But if we hope for that which is not seen, we are in patient waiting.

(Lamsa) But if we hope for that which we do not see, then do we wait for it in patience.

(KJV) But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62045-08250 - - - - - - No - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62045-08251 - - - - - - No - - -
ܠܡܕܡ ܠܡܶܕ݁ܶܡ 2:11413 ܡܕܡ Noun something 253 116 62045-08252 - Common - - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-08253 - - - - - - No - - -
ܡܬܚܙܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ 2:6707 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62045-08254 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܡܣܒܪܝܢܢ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ 2:13739 ܣܒܪ Verb think, suppose, hope, consider 359 146 62045-08255 First Masculine Plural - Active Participle PAEL No First Common Plural
ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܒ݁ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:13779 ܣܒܪ Noun patience, endurance 284 127 62045-08256 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܩܘܝܢܢ ܡܩܰܘܶܝܢܰܢ 2:18228 ܩܘܐ Denominative abide, remain 491 189 62045-08257 First Masculine Plural - Active Participle PAEL No First Common Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.