<-- Romans 8:21 | Romans 8:23 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 8:22

Romans 8:22 - ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܒ݁ܶܪܝܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܢܚܳܢ ܘܰܡܚܰܒ݁ܠܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For we know that all creatures groan and travail until this day;

(Murdock) For we know, that all the creatures are groaning and travailing in pain unto this day.

(Lamsa) For we know that the whole creation groans and labors in pain to this day.

(KJV) For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܕܥܝܢܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ 2:8697 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62045-08220 First Masculine Plural - Active Participle PEAL No First Common Plural
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-08221 - - - - - - No - - -
ܕܟܠܗܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ 2:10030 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62045-08222 - Masculine - - - - No Third Feminine Plural
ܒܪܝܬܐ ܒ݁ܶܪܝܳܬ݂ܳܐ 2:3353 ܒܪܐ Noun creation 55 40 62045-08223 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܬܬܢܚܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܢܚܳܢ 2:1393 ܐܢܚ Verb groan, sigh deeply, murmur 21 24 62045-08224 Third Feminine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܘܡܚܒܠܢ ܘܰܡܚܰܒ݁ܠܳܢ 2:6155 ܚܒܠ Verb travail, labour 124 69 62045-08225 Third Feminine Plural - Active Participle PAEL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62045-08226 - - - - - - No - - -
ܠܝܘܡܢܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ 2:9014 ܝܘܡ Noun to-day 190 92 62045-08227 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.