<-- Romans 5:16 | Romans 5:18 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 5:17

Romans 5:17 - ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܘ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܚܰܝܶܐ ܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) For if because of the transgression of one death was made to reign, much more (shall) they who receive the abundance of the grace and of the gift and of righteousness, reign in life by one, Jeshu Meshiha.

(Murdock) For if, on account of the offence of one, death reigned; still more, they who receive the abundance of the grace, and the free gift, and the righteousness, will reign in life, by means of one, Jesus Messiah.

(Lamsa) For if by one man's offence, death reigned, how much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.

(KJV) For if by one man's offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.)

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܢ ܐܶܢ 2:1356 ܐܢ Particle if 20 24 62045-05170 - - - - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-05171 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 62045-05172 - - - - - - No - - -
ܣܟܠܘܬܐ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ 2:14405 ܣܟܠ Noun foolishness, transgression, error, trespass, wrong-doing, sin 377 151 62045-05173 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܕ ܕ݁ܚܰܕ݂ 2:6231 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62045-05174 - Masculine - - - - No - - -
ܐܡܠܟ ܐܰܡܠܶܟ݂ 2:11923 ܡܠܟ Verb counsel, promise, deliberate, reign 277 124 62045-05175 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 62045-05176 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ 2:9661 ܝܬܪ Adverb (ending with AiYT) abundantly, especially, exceedingly 199 98 62045-05177 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-05178 - Common Plural - - - No - - -
ܕܢܣܒܘ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ܘ 2:13165 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 62045-05179 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܣܘܓܐܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ 2:13943 ܣܓܐ Noun multitude, abundance 363 148 62045-051710 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܛܝܒܘܬܐ ܕ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8028 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62045-051711 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܡܘܗܒܬܐ ܘܰܕ݂ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ 2:8890 ܝܗܒ Noun gift 256 116 62045-051712 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܟܐܢܘܬܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9898 ܟܢ Noun righteousness, uprightness, godliness, rectitude, justice 202 98 62045-051713 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܚܝܐ ܒ݁ܚܰܝܶܐ 2:6963 ܚܝܐ Noun life, salvation 139 74 62045-051714 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܢܡܠܟܘܢ ܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ 2:11945 ܡܠܟ Verb counsel, promise, deliberate, reign 277 124 62045-051715 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܒܝܕ ܒ݁ܝܰܕ݂ 2:588 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 62045-051716 - Feminine Singular Construct - - No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 62045-051717 - Masculine - - - - No - - -
ܝܫܘܥ ܝܶܫܽܘܥ 2:9573 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 62045-051718 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 62045-051719 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.