<-- Romans 5:13 | Romans 5:15 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 5:14

Romans 5:14 - ܐܶܠܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕ݂ܳܡ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܛܰܘ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܪ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܀

Translations

(Etheridge) yet death reigned from Adam until Musha on them also who had not sinned after the manner of the transgression of the law of Adam, who was the type of him who was to be.

(Murdock) Yet death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned after the likeness of the transgression of the command by Adam, who was the type of him that was to come.

(Lamsa) Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them who had not sinned in the manner of the transgression of the law by Adam, who is the likeness of him that was to come.

(KJV) Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-05140 - - - - - - No - - -
ܐܡܠܟ ܐܰܡܠܶܟ݂ 2:11923 ܡܠܟ Verb counsel, promise, deliberate, reign 277 124 62045-05141 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܡܘܬܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11497 ܡܬ Noun death 260 118 62045-05142 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62045-05143 - - - - - - No - - -
ܐܕܡ ܐܳܕ݂ܳܡ 2:222 ܐܕܡ Proper Noun Adam 3 15 62045-05144 - - - - - - No - - -
ܘܥܕܡܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15207 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62045-05145 - - - - - - No - - -
ܠܡܘܫܐ ܠܡܽܘܫܶܐ 2:11440 ܡܘܫܐ Proper Noun Moses 260 118 62045-05146 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-05147 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62045-05148 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-05149 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-051410 - - - - - - No - - -
ܚܛܘ ܚܛܰܘ 2:6788 ܚܛܐ Verb sin, err 138 73 62045-051411 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܒܕܡܘܬܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4716 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 62045-051412 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܒܪ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܪ 2:15152 ܥܒܪ Noun transgression 399 158 62045-051413 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܢܡܘܣܗ ܢܳܡܽܘܣܶܗ 2:13148 ܢܡܘܣܐ Noun law 341 141 62045-051414 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܕܡ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ 2:223 ܐܕܡ Proper Noun Adam 3 15 62045-051415 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62045-051416 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62045-051417 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܡܘܬܐ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4723 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 62045-051418 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܗܘ ܕ݁ܗܰܘ 2:5039 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62045-051419 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܥܬܝܕ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ 2:16298 ܥܬܕ Verb prepare 431 169 62045-051420 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.