<-- Romans 1:14 | Romans 1:16 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 1:15

Romans 1:15 - ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܦ݁ܰܛ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܗ݈ܘܡܺܝ ܐܶܣܰܒ݁ܰܪ ܀

Translations

(Etheridge) and so am I urged to evangelize unto you also who are in Ruma.

(Murdock) And so I am eager to preach to you also who are at Rome.

(Lamsa) So I am eager to preach the gospel to you who are in Rome also.

(KJV) So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܟܢܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5190 ܗܟܢ Particle thus 103 60 62045-01150 - - - Emphatic - - No - - -
ܡܬܚܦܛ ܡܶܬ݂ܚܰܦ݁ܰܛ 2:25422 ܚܦܛ Verb exhort, incite, encourage 153 80 62045-01151 First Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62045-01152 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-01153 - - - - - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 62045-01154 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܕܒܪܗܘܡܝ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܗ݈ܘܡܺܝ 2:19551 ܪܗܘܡܐ Proper Noun Rome 531 203 62045-01155 - - - - - - No - - -
ܐܣܒܪ ܐܶܣܰܒ݁ܰܪ 2:13793 ܣܒܪ Denominative preach, declare, bear, endure, nourished, fed 359 146 62045-01156 First Common Singular - Imperfect PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.