<-- Romans 1:12 | Romans 1:14 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 1:13

Romans 1:13 - ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܢ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܠܺܝܬ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܳܕ݂ܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) BUT I will that you know, my brethren, that many times I have willed to come to you, and have been hindered until this; that among you also I may have fruit as among the rest of the nations

(Murdock) And I wish you to know, my brethren, that I have many times desired to come to you, (though prevented hitherto,) that I might have some fruit among you also; even as among other Gentiles,

(Lamsa) Now I want you to know, my brethren, that often I have wanted to come to you, but I have been prevented thus far, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles,

(KJV) Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, (but was let hitherto,) that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܨܒܐ ܨܳܒ݂ܶܐ 2:28981 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62045-01130 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62045-01131 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62045-01132 - - - - - - No - - -
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62045-01133 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܕܬܕܥܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ 2:8654 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 62045-01134 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܕܙܒܢܝܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ 2:5494 ܙܒܢܐ Noun time, season, period 110 63 62045-01135 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܣܓܝܐܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܢ 2:13933 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62045-01136 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܨܒܝܬ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ 2:17512 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62045-01137 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܐܬܐ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ 2:2095 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62045-01138 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62045-01139 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܐܬܟܠܝܬ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܠܺܝܬ݂ 2:10157 ܟܠܐ Verb hinder, forbid, restrain 215 102 62045-011310 First Common Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܥܕܡܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ 2:15208 ܥܕܡܐ Particle until 401 159 62045-011311 - - - - - - No - - -
ܠܗܫܐ ܠܗܳܫܳܐ 2:5389 ܗܫܐ Particle now 107 62 62045-011312 - - - - - - No - - -
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-011313 - - - - - - No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62045-011314 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-011315 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62045-011316 - - - - - - No First Common Singular
ܐܕܫܐ ܐܳܕ݂ܫܳܐ 2:250 ܐܕܫܐ Noun profit, fruit 4 15 62045-011317 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62045-011318 - - - - - - No - - -
ܕܒܫܪܟܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22470 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 62045-011319 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܡܡܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15805 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 62045-011320 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.