<-- Romans 16:5 | Romans 16:7 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 16:6

Romans 16:6 - ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܡܰܪܺܝܰܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ ܠܶܐܝܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) Ask the peace of Maria, who hath laboured much with you.

(Murdock) Salute Mary, who hath toiled much with you.

(Lamsa) Greet Mary, who has labored hard among you.

(KJV) Greet Mary, who bestowed much labour on us.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܫܐܠܘ ܫܰܐܠܘ 2:20412 ܫܐܠ Verb ask, inquire, salute, lend 553 213 62045-16060 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܒܫܠܡܐ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ 2:21564 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 62045-16061 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܪܝܐ ܕ݁ܡܰܪܺܝܰܐ 2:12471 ܡܪܝܡ Proper Noun Mary 301 132 62045-16062 - - - - - - No - - -
ܐܝܕܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ 2:659 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 62045-16063 - Feminine Singular - - - No - - -
ܕܣܓܝ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝ 2:13917 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 62045-16064 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܠܐܝܬ ܠܶܐܝܰܬ݂ 2:10897 ܠܐܐ Verb toil, labour, tire 233 107 62045-16065 Third Feminine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܟܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ 2:2245 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 62045-16066 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.