<-- Romans 15:31 | Romans 15:33 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 15:32

Romans 15:32 - ܘܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) and I may come to you with joy in the will of Aloha, and be rested with you.

(Murdock) and that, by the good pleasure of God, I may come to you with joy, and may take comfort with you.

(Lamsa) So that I may come to you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.

(KJV) That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܬܐ ܘܺܐܬ݂ܶܐ 2:2133 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 62045-15320 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܘܬܟܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ 2:11143 ܠܘܬ Particle to, toward, against 239 110 62045-15321 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܒܚܕܘܬܐ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:6268 ܚܕܝ Noun joy, gladness 127 70 62045-15322 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܨܒܝܢܗ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ 2:17532 ܨܒܐ Noun will, desire 472 183 62045-15323 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-15324 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܬܢܝܚ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ 2:12815 ܢܚ Verb cease, rest, rest, put off, refresh 331 138 62045-15325 First Common Singular - Imperfect ETTAPHAL No - - -
ܥܡܟܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ 2:15792 ܥܡ Particle with 416 164 62045-15326 - - - - - - No Second Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.