<-- Romans 15:25 | Romans 15:27 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 15:26

Romans 15:26 - ܨܒ݂ܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܘܒ݂ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ ܕ݁ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܀

Translations

(Etheridge) For they in Makedunia and in Akaia have desired that a communication should be made from themselves with the poor and the saints who are at Urishlem.

(Murdock) For they of Macedonia and Achaia, have been willing to make up a contribution for the needy saints who are at Jerusalem.

(Lamsa) For the brethren in Mac-e-do'ni-a and A-cha'ia have been pleased to take part in helping the poor saints which are at Jerusalem.

(KJV) For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܨܒܘ ܨܒ݂ܰܘ 2:17506 ܨܒܐ Verb will, desire 472 183 62045-15260 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-15261 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62045-15262 - Common Plural - - - No - - -
ܕܒܡܩܕܘܢܝܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ 2:12323 ܡܩܕܘܢܝܐ Proper Noun Macedonia 296 130 62045-15263 - - - - - - No - - -
ܘܒܐܟܐܝܐ ܘܒ݂ܰܐܟ݂ܰܐܺܝܰܐ 2:765 ܐܟܐܝܐ Proper Noun Achaia 15 21 62045-15264 - - - - - - No - - -
ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕ݁ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ 2:21065 ܫܘܬܦ Noun partnership, fellowship, participation, communion 570 220 62045-15265 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܗܘܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ 2:5142 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-15266 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 62045-15267 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 62045-15268 - - - - - - No - - -
ܡܣܟܢܐ ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ 2:12265 ܣܟܢ Adjective poor 285 127 62045-15269 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܩܕܝܫܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ 2:18163 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62045-152610 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62045-152611 - - - - - - No - - -
ܒܐܘܪܫܠܡ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ 2:329 ܐܘܪܫܠܡ Proper Noun Jerusalem 8 17 62045-152612 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.