<-- Romans 15:13 | Romans 15:15 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 15:14

Romans 15:14 - ܡܦ݁ܳܣ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܠܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܠܡܰܪܬ݁ܳܝܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) BUT I am persuaded also concerning you, my brethren, that you are also full of good, and filled with all knowledge, and able also to instruct others.

(Murdock) Now I am persuaded, my Brethren, even I, concerning you; that ye too are full of goodness, and are replenished with all knowledge, and are able also to instruct others.

(Lamsa) And I myself am persuaded concerning you, my brethren, that you also are filled with the same goodness, and made perfect with all knowledge, able also to admonish others.

(KJV) And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܦܣ ܡܦ݁ܳܣ 2:28604 ܦܝܣ Denominative persuade, convince 444 173 62045-15140 First Masculine Singular - Passive Participle APHEL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62045-15141 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62045-15142 - - - - - - No - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-15143 - - - - - - No - - -
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62045-15144 First Common Singular - - - No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 62045-15145 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62045-15146 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܕܐܦ ܕ݁ܳܐܦ݂ 2:1747 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-15147 - - - - - - No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:1481 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-15148 Second Masculine Plural - - - No - - -
ܡܠܝܢ ܡܠܶܝܢ 2:26963 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62045-15149 Second Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-151410 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-151411 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܛܒܬܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ 2:7945 ܛܘܒ Adjective good, much 166 84 62045-151412 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܫܡܠܝܬܘܢ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܬ݁ܽܘܢ 2:11860 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 62045-151413 Second Masculine Plural - Passive Participle SHAPHEL No Second Masculine Plural
ܒܟܠܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ 2:10008 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62045-151414 - Masculine - - - - No Third Feminine Singular
ܝܕܥܬܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ 2:8762 ܝܕܥ Noun knowledge 188 91 62045-151415 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܫܟܚܝܢ ܘܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ 2:30361 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 62045-151416 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܬܘܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ 2:23320 ܐܢܬ Pronoun thou 22 25 62045-151417 Second Masculine Plural - - - Yes - - -
ܐܦ ܐܳܦ݂ 2:1743 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-151418 - - - - - - No - - -
ܠܐܚܪܢܐ ܠܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ 2:7695 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62045-151419 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܡܪܬܝܘ ܠܡܰܪܬ݁ܳܝܽܘ 2:20328 ܪܬܐ Verb instruct, advise, admonish 552 212 62045-151420 - - - - Infinitive APHEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.