<-- Romans 13:8 | Romans 13:10 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 13:9

Romans 13:9 - ܘܳܐܦ݂ ܗܳܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܓ݂ܽܘܪ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܩܛܽܘܠ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܪܰܓ݂ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܕ݁ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܀

Translations

(Etheridge) for that also which it hath said, Thou shalt not kill; and, Thou shalt not commit adultery; and, Thou shalt not steal; and, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, in this word it is accomplished, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

(Murdock) For this likewise, which it saith: Thou shalt not kill; nor commit adultery; nor steal; nor covet; and if there is any other commandment, it is completed in this sentence: Thou shalt love thy neighbor as thyself.

(Lamsa) Which says, Thou shalt not kill, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not covet; and if there is any other commandment, it is fulfilled in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbor as thyself.

(KJV) For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܐܦ ܘܳܐܦ݂ 2:1753 ܐܦ Particle also, even 25 27 62045-13090 - - - - - - No - - -
ܗܝ ܗܳܝ 2:5045 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 62045-13091 - Feminine Singular - - - No - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-13092 - - - - - - No - - -
ܕܐܡܪ ܕ݁ܶܐܡܰܪ 2:1264 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62045-13093 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-13094 - - - - - - No - - -
ܬܓܘܪ ܬ݁ܓ݂ܽܘܪ 2:3634 ܓܪ Verb adultery 66 46 62045-13095 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-13096 - - - - - - No - - -
ܬܩܛܘܠ ܬ݁ܶܩܛܽܘܠ 2:18503 ܩܛܠ Verb kill 501 192 62045-13097 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-13098 - - - - - - No - - -
ܬܓܢܘܒ ܬ݁ܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ 2:3919 ܓܢܒ Verb steal 74 49 62045-13099 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-130910 - - - - - - No - - -
ܬܪܓ ܬ݁ܶܪܰܓ݂ 2:19319 ܪܓ Verb desire, covet, lust 527 200 62045-130911 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܘܐܢ ܘܶܐܢ 2:1364 ܐܢ Particle if 20 24 62045-130912 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 62045-130913 - - - - - - No - - -
ܦܘܩܕܢܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ 2:16974 ܦܩܕ Noun commandment, edict, decree, precept 438 171 62045-130914 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 62045-130915 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܗܕܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ 2:5236 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 62045-130916 - Feminine Singular - - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 62045-130917 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܫܬܠܡ ܡܶܫܬ݁ܰܠܰܡ 2:21526 ܫܠܡ Verb die, obey, agree, follow, delivered up, complete, deliver, completed 581 225 62045-130918 Third Masculine Singular - Participles ETHPAEL No - - -
ܕܬܪܚܡ ܕ݁ܬ݂ܶܪܚܰܡ 2:19795 ܪܚܡ Verb love, mercy, mercy, compassion 537 207 62045-130919 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܠܩܪܝܒܟ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ 2:19046 ܩܪܒ Adjective hand, near, neighbour 519 198 62045-130920 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62045-130921 - - - - - - No - - -
ܢܦܫܟ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ 2:13489 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62045-130922 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.