<-- Romans 13:6 | Romans 13:8 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 13:7

Romans 13:7 - ܦ݁ܪܽܘܥܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܶܬ݁ܚܺܝܒ݂ ܠܶܗ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܟ݁ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܡܰܟ݂ܣܳܐ ܡܰܟ݂ܣܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) Render therefore to every man as is due to him: to whom tribute [Lit. " head-silver."] (is due,) tribute ; [Lit. " head-silver."] and to whom custom, custom; and to whom reverence, reverence; and to whom honour, honour.

(Murdock) Render therefore to every one, as is due to him; tribute-money, to whom tribute-money; and excise, to whom excise; and fear, to whom fear; and honor, to whom honor.

(Lamsa) Render therefore, to every one as is due to him: head tax to him who is in charge of head tax, duty to him who is in charge of custom; reverence to whom reverence is due, and honor to whom honor is due.

(KJV) Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܦܪܘܥܘ ܦ݁ܪܽܘܥܘ 2:17174 ܦܪܥ Verb recompense 463 180 62045-13070 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62045-13071 - - - - - - No - - -
ܠܟܠܢܫ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ 2:1474 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62045-13072 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62045-13073 - - - - - - No - - -
ܕܡܬܚܝܒ ܕ݁ܡܶܬ݁ܚܺܝܒ݂ 2:6440 ܚܒ Verb condemned, owe, condemn 129 70 62045-13074 Third Masculine Singular - Participles ETHPEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62045-13075 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܠܡܢ ܠܡܰܢ 2:12155 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62045-13076 - - - - - - No - - -
ܕܟܣܦ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ 2:10405 ܟܣܦ Noun silver, money 221 104 62045-13077 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62045-13078 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܣܦ ܟ݁ܣܶܦ݂ 2:10408 ܟܣܦ Noun silver, money 221 104 62045-13079 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܪܫܐ ܪܺܫܳܐ 2:19959 ܪܝܫ Noun head, beginning, chiefs 540 207 62045-130710 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܡܢ ܘܰܠܡܰܢ 2:12150 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62045-130711 - - - - - - No - - -
ܕܡܟܣܐ ܕ݁ܡܰܟ݂ܣܳܐ 2:11722 ܡܟܣܐ Noun tax, tribute, impost, toll 272 122 62045-130712 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܟܣܐ ܡܰܟ݂ܣܳܐ 2:11723 ܡܟܣܐ Noun tax, tribute, impost, toll 272 122 62045-130713 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܡܢ ܘܰܠܡܰܢ 2:12150 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62045-130714 - - - - - - No - - -
ܕܕܚܠܬܐ ܕ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ 2:4344 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62045-130715 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܠܬܐ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ 2:4346 ܕܚܠ Noun fear, awe 89 54 62045-130716 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܡܢ ܘܰܠܡܰܢ 2:12150 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 62045-130717 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܩܪܐ ܕ݁ܺܐܝܩܳܪܳܐ 2:9453 ܝܩܪ Noun honour, glory, majesty 14 20 62045-130718 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܩܪܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ 2:9450 ܝܩܪ Noun honour, glory, majesty 14 20 62045-130719 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.