<-- Romans 12:2 | Romans 12:4 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 12:3

Romans 12:3 - ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܺܝ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܥܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܒ݁ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܦ݂ܠܰܓ݂ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But I tell you all through the grace which is given to me, that you are not to think beyond what it is proper to think; but that you think with sobriety, every man as Aloha hath divided to him faith in measure.

(Murdock) And, by the grace given to me, I say to you all: Do not carry thoughts, beyond what ye ought to think; but think with modesty, as God hath distributed to each one his measure of faith.

(Lamsa) For I say, through the grace which is given to me, to all of you, not to think of yourselves beyond what you ought to think; but to think soberly, every man according to the measure of faith which God has distributed to him.

(KJV) For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62045-12030 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62045-12031 First Common Singular - - - Yes - - -
ܕܝܢ ܕ݁ܶܝܢ 2:4405 ܕܝܢ Particle but, yet 90 54 62045-12032 - - - - - - No - - -
ܒܛܝܒܘܬܐ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8023 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 62045-12033 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܬܝܗܒܬ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ 2:8788 ܝܗܒ Verb give 188 91 62045-12034 Third Feminine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 62045-12035 - - - - - - No First Common Singular
ܠܟܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ 2:10104 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 62045-12036 - Masculine - - - - No Second Masculine Plural
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-12037 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-12038 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܬܪܥܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ 2:29959 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62045-12039 Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܠܒܪ ܠܒ݂ܰܪ 2:3196 ܒܪ Particle outside 235 108 62045-120310 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 62045-120311 - - - - - - No - - -
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 62045-120312 - - - - - - No - - -
ܕܘܠܐ ܕ݁ܘܳܠܶܐ 2:5392 ܘܠܐ Adjective of Place right, proper 108 62 62045-120313 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܬܬܪܥܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܪܰܥܽܘܢ 2:20163 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62045-120314 Second Masculine Plural - Imperfect ETHPAEL No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-120315 - - - - - - No - - -
ܬܗܘܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ 2:5143 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-120316 Second Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܡܬܪܥܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ 2:29959 ܪܥܐ Denominative think 545 210 62045-120317 Second Masculine Plural - Participles ETHPAEL No - - -
ܒܢܟܦܘܬܐ ܒ݁ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:13114 ܢܟܦ Noun modesty, sobriety 340 141 62045-120318 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܠܢܫ ܟ݁ܽܠܢܳܫ 2:1468 ܐܢܫ Noun every one 216 102 62045-120319 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 62045-120320 - - - - - - No - - -
ܕܦܠܓ ܕ݁ܰܦ݂ܠܰܓ݂ 2:16667 ܦܠܓ Verb divide, distribute, divide, doubt 446 174 62045-120321 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 62045-120322 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-120323 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:1197 ܗܝܡܢ Noun faith, belief 103 60 62045-120324 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܡܫܘܚܬܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ 2:12527 ܡܫܚ Noun measure, proportion 305 133 62045-120325 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.