<-- Romans 12:18 | Romans 12:20 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 12:19

Romans 12:19 - ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܳܒ݂ܥܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܐܶܠܳܐ ܗܰܒ݂ܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And avenge not yourselves, my beloved, but give place unto wrath; for it is written, that if thou execute not judgment for thyself, I will execute thy judgment, saith Aloha.

(Murdock) And be ye not avengers of yourselves, my beloved: but give place to wrath. For it is written: If thou dost not execute judgment for thyself, I will execute judgment for thee, saith God.

(Lamsa) Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath; for it is written, Vengeance is mine: I will execute justice for you, said the LORD.

(KJV) Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-12190 - - - - - - No - - -
ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ 2:5151 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-12191 Second Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܬܒܥܝܢ ܬ݁ܳܒ݂ܥܺܝܢ 2:30817 ܬܒܥ Verb avenge, require 603 234 62045-12192 Second Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܢܦܫܟܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ 2:13490 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62045-12193 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܚܒܝܒܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ 2:6084 ܚܒ Adjective beloved 123 68 62045-12194 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 62045-12195 - - - - - - No - - -
ܗܒܘ ܗܰܒ݂ܘ 2:8812 ܝܗܒ Verb give 188 91 62045-12196 Second Masculine Plural - Imperative PEAL No - - -
ܐܬܪܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ 2:2201 ܐܬܪ Noun region, place, country, respite, space or room 33 32 62045-12197 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܪܘܓܙܐ ܠܪܽܘܓ݂ܙܳܐ 2:19377 ܪܓܙ Noun anger, wrath, indignation 533 203 62045-12198 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܟܬܝܒ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ 2:10732 ܟܬܒ Verb write 230 107 62045-12199 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܗܘ ܗ݈ܽܘ 2:5030 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 62045-121910 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܓܝܪ ܓ݁ܶܝܪ 2:3714 ܓܝܪ Particle for 69 47 62045-121911 - - - - - - No - - -
ܕܐܢ ܕ݁ܶܐܢ 2:1361 ܐܢ Particle if 20 24 62045-121912 - - - - - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-121913 - - - - - - No - - -
ܬܥܒܕ ܬ݁ܶܥܒ݁ܶܕ݂ 2:15002 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62045-121914 Second Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܕܝܢܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ 2:4474 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62045-121915 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܢܦܫܟ ܠܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ 2:13478 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 62045-121916 - Feminine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܢܐ ܐܶܢܳܐ 2:1371 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 62045-121917 First Common Singular - - - No - - -
ܐܥܒܕ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ 2:14866 ܥܒܕ Verb do, make, subdue, subject, act, perform, celebrate 396 157 62045-121918 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܕܝܢܟ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ 2:4480 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 62045-121919 - Masculine Singular Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:1241 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 62045-121920 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-121921 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.