<-- Romans 11:36 | Romans 12:2 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 12:1

Romans 12:1 - ܒ݁ܳܥܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܒ݁ܪܰܚܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܺܝܡܽܘܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܰܡܩܰܒ݁ܰܠܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܡܠܺܝܠܬ݁ܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) I BESEECH then of you, my brethren, by the mercies of Aloha, that you present [Or, make to stand, constitute.] your bodies a sacrifice, living and holy and acceptable unto Aloha, in a rational [Meliltho. Compare the use of the corresponding Chaldee word in the Targum of Onkelos on Ge. 2:7, where the divine afflatus is described as creating in man ruch memalla, " a speaking or rational spirit."] service.

(Murdock) I beseech you, therefore, my brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, by a rational service [of him].

(Lamsa) I BESEECH you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, by means of reasonable service.

(KJV) I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܒܥܢܐ ܒ݁ܳܥܶܢܳܐ 2:2993 ܒܥܐ Verb seek for, require, question, inquire into 50 38 62045-12010 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No First Common Singular
ܗܟܝܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ 2:5185 ܗܟܝܠ Particle therefore, hence 103 60 62045-12011 - - - - - - No - - -
ܡܢܟܘܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ 2:12189 ܡܢ Particle from 281 125 62045-12012 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܚܝ ܐܰܚܰܝ 2:404 ܐܚܐ Noun brother 9 17 62045-12013 - Masculine Plural Emphatic - - No First Common Singular
ܒܪܚܡܘܗܝ ܒ݁ܪܰܚܡܰܘܗ݈ܝ 2:19847 ܪܚܡ Noun bowels, mercy 537 207 62045-12014 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-12015 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܩܝܡܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܩܺܝܡܽܘܢ 2:18288 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 62045-12016 Second Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܦܓܪܝܟܘܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:16426 ܦܓܪ Noun body 434 170 62045-12017 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Plural
ܕܒܚܬܐ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ 2:4059 ܕܒܚ Noun sacrifice 82 52 62045-12018 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܝܬܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ 2:6960 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 62045-12019 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܕܝܫܬܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ 2:18156 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 62045-120110 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܡܩܒܠܬܐ ܘܰܡܩܰܒ݁ܰܠܬ݁ܳܐ 2:17914 ܩܒܠ Participle Adjective acceptable 296 130 62045-120111 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܠܗܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ 2:932 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 62045-120112 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܬܫܡܫܬܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ 2:21890 ܫܡܫ Noun ministration, service, attendance 622 243 62045-120113 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܝܠܬܐ ܡܠܺܝܠܬ݁ܳܐ 2:12076 ܡܠ Adjective reasonable, rational 277 124 62045-120114 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.