<-- Romans 11:9 | Romans 11:11 -->

Analysis of Peshitta verse Romans 11:10

Romans 11:10 - ܢܶܚܫܟ݂ܳܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܘܚܰܨܗܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܟ݁ܦ݂ܺܝܦ݂ ܀

Translations

(Etheridge) Let their eyes be darkened, that they may not see, And their back at all times be bowed;

(Murdock) Let their eyes be darkened, that they see not; and let their back, at all times, be bowed down.

(Lamsa) Let their eyes be darkened, that they may not see, and let their backs be bowed down always.

(KJV) Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back alway.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܢܚܫܟܢ ܢܶܚܫܟ݂ܳܢ 2:7850 ܚܫܟ Verb dark, darken, darkened 162 83 62045-11100 Third Feminine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܥܝܢܝܗܘܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ 2:15540 ܥܝܢ Noun eye 411 162 62045-11101 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 62045-11102 - - - - - - No - - -
ܢܚܙܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ 2:6713 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 62045-11103 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܘܚܨܗܘܢ ܘܚܰܨܗܽܘܢ 2:7511 ܚܨܐ Noun back, loins 154 80 62045-11104 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܒܟܠܙܒܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ 2:5486 ܟܠ Idiom always 216 102 62045-11105 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܢܗܘܐ ܢܶܗܘܶܐ 2:5137 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 62045-11106 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܟܦܝܦ ܟ݁ܦ݂ܺܝܦ݂ 2:10421 ܟܦ Verb bend, bow, incline 222 104 62045-11107 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.