<-- Revelation 9:16 | Revelation 9:18 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 9:17

Revelation 9:17 - ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܪܰܟ݂ܫܳܐ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ ܘܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܩܰܪܟ݂ܶܕ݂ܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܗܽܘܢ ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܢܳܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And as I beheld those horses in the vision, and those who sat upon them, (I saw that) they had breast-plates of fire, and jacinth, and sulphur; and the heads of the horses were as the heads of lions, and from their mouths went out fire, and smoke, and sulphur.

(Murdock) And while I looked on the horses in the vision, and on them who sat on them [I saw] that the breastplates were of fire, and of jacinth, and of sulphur. And the heads of the horses were like the heads of lions; and from their mouths issued fire, and smoke, and sulphur.

(Lamsa) And thus I saw the horses in the vision, and those who sat on them, and they had breastplates of fire, and of jacinth, and of brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.

(KJV) And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and brimstone: and the heads of the horses were as the heads of lions; and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܗܟܢܐ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5190 ܗܟܢ Particle thus 103 60 63066-09170 - - - Emphatic - - No - - -
ܚܙܝܬ ܚܙܺܝܬ݂ 2:6691 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-09171 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܪܟܫܐ ܪܰܟ݂ܫܳܐ 2:20016 ܪܟܫ Noun horse 542 208 63066-09172 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܒܚܙܘܐ ܒ݁ܚܶܙܘܳܐ 2:6735 ܚܙܐ Noun appearance, aspect, apparition 136 73 63066-09173 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܕܝܬܒܝܢ ܘܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ 2:9608 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 63066-09174 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-09175 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-09176 - - - - - - No - - -
ܫܪܝܢܐ ܫܶܪܝܳܢܳܐ 2:22463 ܫܪܝܢܐ Noun breastplate 598 231 63066-09177 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܘܪܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ 2:12887 ܢܘܪ Noun fire 334 139 63066-09178 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܪܟܕܢܐ ܘܩܰܪܟ݂ܶܕ݂ܢܳܐ 2:19087 ܩܪܟܕܢܐ Noun chalcedony 519 198 63066-09179 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܒܪܝܬܐ ܕ݁ܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:9795 ܟܒܪܝܬܐ Noun sulphur, brimstone 204 99 63066-091710 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܪܩܦܬܐ ܘܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:19115 ܩܪܩܦܬܐ Noun head, skull 521 199 63066-091711 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܪܟܫܗܘܢ ܕ݁ܪܰܟ݂ܫܗܽܘܢ 2:20014 ܪܟܫ Noun horse 542 208 63066-091712 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-091713 - - - - - - No - - -
ܩܪܩܦܬܐ ܩܰܪܩܦ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:19118 ܩܪܩܦܬܐ Noun head, skull 521 199 63066-091714 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܪܝܘܬܐ ܕ݁ܰܐܪܝܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:1905 ܐܪܝܐ Noun lion 28 30 63066-091715 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 63066-091716 - - - - - - No - - -
ܦܘܡܗܘܢ ܦ݁ܽܘܡܗܽܘܢ 2:16477 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 63066-091717 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܢܦܩܐ ܢܳܦ݂ܩܳܐ 2:13405 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 63066-091718 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܢܘܪܐ ܢܽܘܪܳܐ 2:12893 ܢܘܪ Noun fire 334 139 63066-091719 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܟܒܪܝܬܐ ܘܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:9797 ܟܒܪܝܬܐ Noun sulphur, brimstone 204 99 63066-091720 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܢܢܐ ܘܰܬ݂ܢܳܢܳܐ 2:22906 ܬܢܢܐ Noun smoke 617 240 63066-091721 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.