<-- Revelation 7:1 | Revelation 7:3 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 7:2

Revelation 7:2 - ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܳܬ݂ܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܠܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܰܗܪܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) And I saw another angel, and he ascended from the rising of the sun; who had the seal of Aloha the Living. And he cried with a great voice to the four angels to whom it had been given to hurt the earth and the sea,

(Murdock) And I saw another angel, and he came up from the rising of the sun; and he had the seal of the living God; and he called out, with a loud voice, to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying:

(Lamsa) And I saw another angel, and he ascended from the direction of the rising sun, having the seal of the Living God: and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying,

(KJV) And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God: and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea,

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6656 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-07020 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 63066-07021 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ 2:11892 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-07022 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܣܠܩ ܕ݁ܰܣܠܶܩ 2:14474 ܣܠܩ Verb go up, ascend, ascend 379 152 63066-07023 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-07024 - - - - - - No - - -
ܡܕܢܚܝ ܡܰܕ݂ܢܚܰܝ 2:4823 ܕܢܚ Noun east, Orient 254 116 63066-07025 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܫܡܫܐ ܫܶܡܫܳܐ 2:21911 ܫܡܫ Noun sun 586 227 63066-07026 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-07027 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-07028 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܚܬܡܐ ܚܳܬ݂ܡܳܐ 2:7900 ܚܬܡ Noun seal, ratification 164 84 63066-07029 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-070210 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܚܝܐ ܚܰܝܳܐ 2:6954 ܚܝܐ Adjective alive, living 139 74 63066-070211 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܥܐ ܘܰܩܥܳܐ 2:18755 ܩܥܐ Verb cry aloud, appeal to 512 196 63066-070212 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܒܩܠܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ 2:18617 ܩܠ Noun voice 506 193 63066-070213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܡܐ ܪܳܡܳܐ 2:19744 ܪܡ Adjective high, loud voice 543 209 63066-070214 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐܪܒܥܐ ܠܰܐܪܒ݁ܥܳܐ 2:1863 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-070215 - Masculine - - - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11893 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-070216 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܢܘܢ ܗܳܢܽܘܢ 2:5047 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-070217 - Masculine Plural - - - No - - -
ܕܐܬܝܗܒ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ 2:8786 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-070218 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-070219 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܕܢܗܪܘܢ ܕ݁ܢܰܗܪܽܘܢ 2:5341 ܗܪ Verb harm, harm, hurt 106 61 63066-070220 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܠܐܪܥܐ ܠܰܐܪܥܳܐ 2:1999 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-070221 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܝܡܐ ܘܰܠܝܰܡܳܐ 2:9298 ܝܡܐ Noun sea 193 95 63066-070222 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.