<-- Revelation 5:12 | Revelation 5:14 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 5:13

Revelation 5:13 - ܘܟ݂ܽܠ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܘܕ݂ܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܕ݂ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܠܶܐܡܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܽܐܘܚܕ݁ܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And every creature which is in heaven, and on earth, And under the earth, and in the sea, And all them which are therein. And I heard him who sat upon the throne saying: To the Lamb let there be given blessing, and honour, and glory, and praise, and dominion, for ever and ever.

(Murdock) and [to be over] every created thing, that is in heaven, or on earth, or under the earth, or in the sea; and all that are in them. And I heard him who sat on the throne say: Unto the Lamb be given, blessing, and honor, and glory, and power, for ever and ever.

(Lamsa) And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and all that are in the sea, and all that are in them, I heard saying, To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing, and honor, and glory, and dominion for ever and ever.

(KJV) And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-05130 - Masculine - - - - No - - -
ܒܪܝܬܐ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ 2:3352 ܒܪܐ Noun creation 55 40 63066-05131 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܫܡܝܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21647 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 63066-05132 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܒܐܪܥܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ 2:1996 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-05133 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܠܬܚܬ ܘܕ݂ܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ 2:22767 ܬܚܝܬ Particle under 609 237 63066-05134 - - - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-05135 - - - - - - No - - -
ܐܪܥܐ ܐܰܪܥܳܐ 2:1984 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-05136 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܒܝܡܐ ܘܕ݂ܰܒ݂ܝܰܡܳܐ 2:9295 ܝܡܐ Noun sea 193 95 63066-05137 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬܝܗ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ 2:726 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-05138 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܘܟܠ ܘܟ݂ܽܠ 2:10053 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-05139 - Masculine - - - - No - - -
ܕܒܗܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ 2:2251 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63066-051310 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܫܡܥܬ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ 2:21741 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 63066-051311 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܕܐܡܪܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ 2:1270 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-051312 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܕܝܬܒ ܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ 2:9622 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 63066-051313 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-051314 - - - - - - No - - -
ܟܘܪܣܝܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ 2:9954 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-051315 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐܡܪܐ ܘܠܶܐܡܪܳܐ 2:1339 ܐܡܪ Noun lamb, sheep 20 24 63066-051316 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܘܪܟܬܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:2452 ܒܪܟ Noun blessing, benediction 39 33 63066-051317 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܩܪܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ 2:9455 ܝܩܪ Noun honour, glory, majesty 14 20 63066-051318 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ 2:20931 ܫܒܚ Noun praise, glory 622 243 63066-051319 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܘܚܕܢܐ ܘܽܐܘܚܕ݁ܳܢܳܐ 2:472 ܐܚܕ Noun dominion, possession, sovereignty 5 15 63066-051320 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܥܠܡ ܠܥܳܠܰܡ 2:15752 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 63066-051321 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܥܠܡܝܢ ܥܳܠܡܺܝܢ 2:15762 ܥܠܡܐ Noun age, eternity, world 415 164 63066-051322 - Masculine Plural Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.