<-- Revelation 5:10 | Revelation 5:12 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 5:11

Revelation 5:11 - ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܚܕ݂ܳܪܰܝ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܪܶܒ݁ܽܘ ܪܶܒ݁ܘܳܢ ܘܳܐܠܶܦ݂ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And I saw and heard as the voice of many angels around the throne, and the living-ones, and the presbyters, and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands,

(Murdock) And I looked, and I heard, as it were the voice of many angels, around the throne, and the Animals and the Elders; and the number of them was a myriad of myriads, and thousand of thousands,

(Lamsa) And I saw, and I heard as it were the voice of many angels round about the throne, and the beasts, and the elders: and their number was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands;

(KJV) And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders: and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6656 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-05110 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܫܡܥܬ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ 2:21741 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 63066-05111 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-05112 - - - - - - No - - -
ܩܠܐ ܩܳܠܳܐ 2:18632 ܩܠ Noun voice 506 193 63066-05113 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܠܐܟܐ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11879 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-05114 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܣܓܝܐܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ 2:13929 ܣܓܐ Adjective much, many 361 147 63066-05115 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܕܪܝ ܚܕ݂ܳܪܰܝ 2:6356 ܚܕܪ Noun surroundings, circle, vagrancy 128 70 63066-05116 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܟܘܪܣܝܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ 2:9954 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-05117 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܚܝܘܬܐ ܘܰܕ݂ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ 2:6987 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-05118 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܕܩܫܝܫܐ ܘܰܕ݂ܩܰܫܺܝܫܶܐ 2:19133 ܩܫ Noun elder 522 199 63066-05119 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:743 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-051110 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-051111 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܡܢܝܢܗܘܢ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ 2:12224 ܡܢܐ Noun number 282 126 63066-051112 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܪܒܘ ܪܶܒ݁ܽܘ 2:19238 ܪܒ Noun myriad, thousand 526 200 63066-051113 - Feminine Singular Absolute - - No - - -
ܪܒܘܢ ܪܶܒ݁ܘܳܢ 2:19239 ܪܒ Noun myriad, thousand 526 200 63066-051114 - Feminine Plural Absolute - - No - - -
ܘܐܠܦ ܘܳܐܠܶܦ݂ 2:988 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 63066-051115 - - Singular Absolute - - No - - -
ܐܠܦܝܢ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ 2:987 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 63066-051116 - - Plural Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.