<-- Revelation 4:7 | Revelation 4:9 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 4:8

Revelation 4:8 - ܐܰܪܒ݁ܥܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܩܳܝܡܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܡܶܢ ܛܶܦ݂ܪܶܝܗ ܘܰܠܥܶܠ ܫܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܦ݁ܺܝܢ ܚܽܘܕ݂ܪܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܡܰܠܝܳܢ ܥܰܝܢܶܐ ܘܫܶܠܝܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܶܝܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And these four living-ones, each of them, had six wings round about; and within were full of eyes; and they rest not day and night from saying, Holy, holy, holy, Lord God Almighty, Who wast, and art, and art to come.

(Murdock) And these four Animals had, each of them, six wings around it: and within they were full of eyes: and they have no cessation, day or night, from saying: Holy, Holy, Holy, the Lord God, the Omnipotent, who was, and is, and is to come.

(Lamsa) And the four beasts had each of them six wings about it; and they were full of eyes within; and they had no rest day and night saying, Holy, holy, holy, the LORD God Almighty, who was and is, and is to come.

(KJV) And the four beasts had each of them six wings about him; and they were full of eyes within: and they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy, LORD God Almighty, which was, and is, and is to come.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܪܒܥܬܝܗܝܢ ܐܰܪܒ݁ܥܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ 2:1845 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-04080 - Feminine - - - - No Third Feminine Plural
ܚܝܘܬܐ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ 2:6991 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-04081 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܠܚܕܐ ܟ݁ܽܠܚܕ݂ܳܐ 2:6249 ܟܠ Idiom each one 216 102 63066-04082 - Feminine Singular - - - No - - -
ܡܢܗܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ 2:12186 ܡܢ Particle from 281 125 63066-04083 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܩܝܡܐ ܩܳܝܡܳܐ 2:18337 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 63066-04084 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܐܝܬ ܘܺܐܝܬ݂ 2:742 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-04085 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-04086 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-04087 - - - - - - No - - -
ܛܦܪܝܗ ܛܶܦ݂ܪܶܝܗ 2:8389 ܛܦܪܐ Noun claw, onyx, nail, talon 181 89 63066-04088 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܠܥܠ ܘܰܠܥܶܠ 2:15695 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-04089 - - - - - - No - - -
ܫܬܐ ܫܬ݁ܳܐ 2:22491 ܫܬ Numeral six 600 232 63066-040810 - Masculine - - - - No - - -
ܓܦܝܢ ܓ݁ܶܦ݁ܺܝܢ 2:3974 ܓܦ Noun wing 76 50 63066-040811 - Masculine Plural Absolute - - No - - -
ܚܘܕܪܢܐܝܬ ܚܽܘܕ݂ܪܳܢܳܐܝܺܬ݂ 2:6361 ܚܕܪ Adverb (ending with AiYT) round about 130 71 63066-040812 - - - - - - No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 63066-040813 - - - - - - No - - -
ܠܓܘ ܠܓ݂ܰܘ 2:3595 ܓܘ Particle in, within 62 45 63066-040814 - - - - - - No - - -
ܡܠܝܢ ܡܰܠܝܳܢ 2:11800 ܡܠܐ Verb fill, complete 274 123 63066-040815 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܥܝܢܐ ܥܰܝܢܶܐ 2:15535 ܥܝܢ Noun eye 411 162 63066-040816 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܫܠܝܐ ܘܫܶܠܝܳܐ 2:21329 ܫܠܐ Noun calm, silence, suddenly, cessation, lull, quietness 580 224 63066-040817 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 63066-040818 - - - - - - No - - -
ܠܗܝܢ ܠܗܶܝܢ 2:10845 ܠ Particle to, for 232 107 63066-040819 - - - - - - No Third Feminine Plural
ܐܝܡܡܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ 2:650 ܐܝܡܡܐ Noun daytime 14 18 63066-040820 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܠܝܐ ܘܠܺܠܝܳܐ 2:11207 ܠܝܠܝ Noun night 242 111 63066-040821 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܐܡܪ ܠܡܺܐܡܰܪ 2:1311 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-040822 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܩܕܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ 2:18160 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 63066-040823 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܩܕܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ 2:18160 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 63066-040824 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܩܕܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ 2:18160 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 63066-040825 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܡܪܝܐ ܡܳܪܝܳܐ 2:12407 ܡܪܐ Noun lord, master 301 132 63066-040826 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗܳܐ 2:905 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-040827 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܝܕ ܐܰܚܺܝܕ݂ 2:30973 ܐܚܕ Participle Adjective holder, closed 11 18 63066-040828 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-040829 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-040830 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-040831 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-040832 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:743 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-040833 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܐܬܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ 2:2134 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63066-040834 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.