<-- Revelation 4:6 | Revelation 4:8 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 4:7

Revelation 4:7 - ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܶܓ݂ܠܳܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܗ ܐܰܦ݁ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܪܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܪܰܚ ܀

Translations

(Etheridge) And the first living-one was like the lion, and the second living-one was like the calf, and the third living-one had a face as a man, and the fourth living-one was like the eagle which flieth.

(Murdock) And the first Animal resembled a lion; and the second Animal resembled a calf; and the third Animal had a face like a man; and the fourth Animal resembled an eagle when flying.

(Lamsa) And the first beast was like a lion, and the second beast was like a calf, and the third beast had a face of a man, and the fourth beast was like a flying eagle.

(KJV) And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܚܝܘܬܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6990 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-04070 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܬܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ 2:18126 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 63066-04071 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܡܝܐ ܕ݁ܳܡܝܳܐ 2:4733 ܕܡܐ Verb resemble, liken to, compare 93 56 63066-04072 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐܪܝܐ ܠܰܐܪܝܳܐ 2:1906 ܐܪܝܐ Noun lion 28 30 63066-04073 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܝܘܬܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6988 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-04074 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܪܬܝܢ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ 2:22998 ܬܪܝܢ Numeral two 620 242 63066-04075 - Feminine - - - - No - - -
ܕܡܘܬܐ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4723 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 63066-04076 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܥܓܠܐ ܕ݁ܥܶܓ݂ܠܳܐ 2:15176 ܥܓܠ Noun calf 399 158 63066-04077 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܝܘܬܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6988 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-04078 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܬܠܬ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ 2:22825 ܬܠܬ Numeral three 614 239 63066-04079 - Feminine - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-040710 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܳܗ 2:10843 ܠ Particle to, for 232 107 63066-040711 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܐܦܐ ܐܰܦ݁ܶܐ 2:1760 ܐܦܐ Noun face, hypocrite, presence-bread 26 28 63066-040712 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-040713 - - - - - - No - - -
ܕܒܪܢܫܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ 2:1450 ܐܢܫ Noun human 56 40 63066-040714 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܘܚܝܘܬܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6988 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-040715 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܪܒܥ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܰܥ 2:1866 ܪܒܥ Numeral four 27 29 63066-040716 - Feminine - - - - No - - -
ܕܡܘܬܐ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ 2:4723 ܕܡܐ Noun form, image, similitude, type, exemplar, pattern 94 56 63066-040717 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܢܫܪܐ ܕ݁ܢܶܫܪܳܐ 2:13640 ܢܫܪܐ Noun eagle 354 144 63066-040718 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܪܚ ܕ݁ܦ݂ܳܪܰܚ 2:17091 ܦܪܚ Verb fly, squander 459 179 63066-040719 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.