<-- Revelation 3:22 | Revelation 4:2 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 4:1

Revelation 4:1 - ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܚܙܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܣܰܩ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܺܝܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) AFTER these I saw, and, behold, a door (was) open in heaven. And the first voice that I had heard as a trumpet talking with me, said, Come up hither, and I will make thee see the (things) which must be after these.

(Murdock) After these things, I looked and lo, a door [was] open in heaven. And the first voice which I heard, was as of a trumpet talking with me. It said, Come up hither; and I will show thee the things that must occur hereafter.

(Lamsa) AFTER these things I looked and be hold a door was open in heaven: and the first voice which I heard was like a trumpet talking with me; which said, Come up here, and I will show you things which must come to pass.

(KJV) After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-04010 - - - - - - No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 63066-04011 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-04012 - Common Plural - - - No - - -
ܚܙܝܬ ܚܙܺܝܬ݂ 2:6691 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-04013 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܗܐ ܘܗܳܐ 2:4942 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 63066-04014 - - - - - - No - - -
ܬܪܥܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ 2:23078 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 63066-04015 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܬܝܚܐ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܐ 2:17462 ܦܬܚ Participle Adjective open 470 182 63066-04016 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܫܡܝܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ 2:21646 ܫܡܝܐ Noun heaven, sky 584 225 63066-04017 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܘܩܠܐ ܘܩܳܠܳܐ 2:18626 ܩܠ Noun voice 506 193 63066-04018 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-04019 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܫܡܥܬ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ 2:21717 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 63066-040110 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-040111 - - - - - - No - - -
ܫܝܦܘܪܐ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳܐ 2:21171 ܫܝܦܘܪܐ Noun trumpet 575 222 63066-040112 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܠܠ ܡܰܠܶܠ 2:12048 ܡܠ Verb speak 273 122 63066-040113 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܥܡܝ ܥܰܡܝ 2:15790 ܥܡ Particle with 416 164 63066-040114 - - - - - - No First Common Singular
ܠܡܐܡܪ ܠܡܺܐܡܰܪ 2:1311 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-040115 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܣܩ ܣܰܩ 2:14505 ܣܠܩ Verb go up, ascend, ascend 379 152 63066-040116 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܠܗܪܟܐ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ 2:5374 ܗܪܟܐ Particle here, hence 106 61 63066-040117 - - - - - - No - - -
ܘܐܚܘܝܟ ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ݂ 2:6398 ܚܘܐ Verb show 129 70 63066-040118 First Common Singular - Imperfect PAEL No Second Masculine Singular
ܡܐ ܡܳܐ 2:11330 ܡܐ Pronoun what 246 113 63066-040119 - - - - - - No - - -
ܕܝܗܝܒ ܕ݁ܺܝܗܺܝܒ݂ 2:8798 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-040120 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܡܗܘܐ ܠܡܶܗܘܳܐ 2:5136 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-040121 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܒܬܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ 2:2219 ܐܬܪ Particle after, behind 57 43 63066-040122 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-040123 - Common Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.