<-- Revelation 3:7 | Revelation 3:9 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 3:8

Revelation 3:8 - ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ ܘܗܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܨܶܐ ܠܡܶܐܚܕ݁ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܚܰܝܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܘܡܶܠܰܬ݂ܝ ܢܛܰܪܬ݁ ܘܰܒ݂ܫܶܡܝ ܠܳܐ ܟ݁ܦ݂ܰܪܬ݁ ܀

Translations

(Etheridge) I know thy works; and, behold, I have given before thee an open door, which no man can shut; because thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name.

(Murdock) I know thy works. And lo, I have set before thee an open door, which no man can shut: because thou hast a little strength; and thou hast kept my word, and hast not denied my name.

(Lamsa) I know your works: and behold, I have set before you an open door, which no man can lock, for you have but little strength and yet you have obeyed my word, and have not denied my name.

(KJV) I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܕܥ ܝܳܕ݂ܰܥ 2:25883 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 63066-03080 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-03081 First Common Singular - - - Yes - - -
ܥܒܕܝܟ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ 2:15082 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 63066-03082 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Masculine Singular
ܘܗܐ ܘܗܳܐ 2:4942 ܗܐ Particle lo!, behold! 98 58 63066-03083 - - - - - - No - - -
ܝܗܒܬ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ 2:8859 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-03084 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܩܕܡܝܟ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ 2:18107 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-03085 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܬܪܥܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ 2:23078 ܬܪܥ Noun door, gate, portal 621 242 63066-03086 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܦܬܝܚܐ ܦ݁ܬ݂ܺܝܚܳܐ 2:17462 ܦܬܚ Participle Adjective open 470 182 63066-03087 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܢܐ ܐܰܝܢܳܐ 2:661 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-03088 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-03089 - - - - - - No - - -
ܐܢܫ ܐ݈ܢܳܫ 2:1427 ܐܢܫ Noun man, mankind 22 25 63066-030810 - Common Singular Absolute - - No - - -
ܡܨܐ ܡܨܶܐ 2:12293 ܡܨܐ Verb able 293 129 63066-030811 Third Masculine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܠܡܐܚܕܗ ܠܡܶܐܚܕ݁ܶܗ 2:534 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 63066-030812 - - - - Infinitive PEAL No Third Masculine Singular
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-030813 - - - - - - No - - -
ܕܩܠܝܠ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ 2:18612 ܩܠ Adjective little, light, swift 506 194 63066-030814 - Masculine Singular Absolute - - No - - -
ܚܝܠܐ ܚܰܝܠܳܐ 2:7043 ܚܝܠ Noun power, mighty work, strength, virtue, force 140 75 63066-030815 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-030816 - - - - - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 63066-030817 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܘܡܠܬܝ ܘܡܶܠܰܬ݂ܝ 2:12102 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 63066-030818 - Feminine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܢܛܪܬ ܢܛܰܪܬ݁ 2:13022 ܢܛܪ Verb guard, keep, reserve, observe 337 139 63066-030819 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܘܒܫܡܝ ܘܰܒ݂ܫܶܡܝ 2:21600 ܫܡ Noun name 583 225 63066-030820 - Masculine Singular Emphatic - - No First Common Singular
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-030821 - - - - - - No - - -
ܟܦܪܬ ܟ݁ܦ݂ܰܪܬ݁ 2:10462 ܟܦܪ Verb deny, refuse 223 104 63066-030822 Second Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.