<-- Revelation 2:23 | Revelation 2:25 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 2:24

Revelation 2:24 - ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܥܰܡܺܝܩܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܐܰܪܡܶܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܀

Translations

(Etheridge) But to you I say, to those of the rest who are in Thiatiros, all them who have not this doctrine, the men who know not the depths [Amïkthö.] Of Satana, as they speak; I will not throw upon you another burden;

(Murdock) And I say to you, to the rest that are in Thyatira, to all them who have not received this doctrine, the men who have not known the profound things of Satan, as they say; I lay no other burden upon you:

(Lamsa) But I say unto you, the rest of you in Thy-a-ti'ra, those of you who do not have this doctrine, and those who have not known, as they say, the depths of Satan, that I will not put upon you another burden.

(KJV) But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 63066-02240 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܐܡܪ ܐܳܡܰܪ 2:23299 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-02241 First Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-02242 First Common Singular - - - Yes - - -
ܠܫܪܟܐ ܠܫܰܪܟ݁ܳܐ 2:22475 ܫܪܟ Noun residue, rest, remainder 599 231 63066-02243 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܬܐܘܛܝܪܐ ܕ݁ܰܒ݂ܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ 2:22565 ܬܐܘܛܝܪܐ Proper Noun Thyatira 602 233 63066-02244 - - - - - - No - - -
ܟܠܗܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ 2:10082 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-02245 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-02246 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܝܬ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ 2:741 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 63066-02247 - - - - - - No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-02248 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܝܘܠܦܢܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ 2:9168 ܝܠܦ Noun teaching, instruction, doctrine 190 92 63066-02249 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܢܐ ܗܳܢܳܐ 2:5252 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-022410 - Masculine Singular - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-022411 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-022412 - - - - - - No - - -
ܝܕܥܘ ܝܺܕ݂ܰܥܘ 2:8692 ܝܕܥ Verb know, known, recognize 188 91 63066-022413 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܡܝܩܬܗ ܥܰܡܺܝܩܳܬ݂ܶܗ 2:15932 ܥܡܩ Adjective deep 417 165 63066-022414 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܣܛܢܐ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ 2:14212 ܣܛܢܐ Noun adversary, Satan 373 150 63066-022415 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-022416 - - - - - - No - - -
ܕܐܡܪܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ 2:1270 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-022417 Third Masculine Plural - Active Participle PEAL No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-022418 - - - - - - No - - -
ܐܪܡܐ ܐܰܪܡܶܐ 2:20018 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 63066-022419 First Common Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܥܠܝܟܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ 2:15708 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-022420 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܝܘܩܪܐ ܝܽܘܩܪܳܐ 2:9461 ܝܩܪ Noun burden, load 190 93 63066-022421 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܪܢܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7675 ܐܚܪ Adjective another 12 18 63066-022422 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.