<-- Revelation 2:13 | Revelation 2:15 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 2:14

Revelation 2:14 - ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܠܰܝܟ݁ ܙܥܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܡܰܠܦ݁ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܠܥܰܡ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ ܠܒ݂ܳܠܳܩ ܕ݁ܢܰܪܡܶܐ ܟ݁ܶܫܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܘܠܰܡܙܰܢܳܝܽܘ ܀

Translations

(Etheridge) But I have against thee a little, [" A few things."-POLYGLOT.] because thou hast there those who hold the doctrine of Belam, who taught Balok to cast a stumbling-block before the sons of Israel, to eat that which the sons of idols (eat), and to commit fornication.

(Murdock) Yet I have a small [charge] against thee. Thou hast there them who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to throw a stumbling-block before the children of Israel, that they might eat the sacrifices of idols, and might commit whoredom.

(Lamsa) But I have a few things against you, because you have there those who hold the teaching of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit adultery.

(KJV) But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63066-02140 - - - - - - No - - -
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-02141 - - - - - - No - - -
ܠܝ ܠܺܝ 2:10846 ܠ Particle to, for 232 107 63066-02142 - - - - - - No First Common Singular
ܥܠܝܟ ܥܠܰܝܟ݁ 2:15707 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-02143 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܙܥܘܪܝܬܐ ܙܥܽܘܪܝܳܬ݂ܳܐ 2:5888 ܙܥܪ Adjective little, least 118 67 63066-02144 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-02145 - - - - - - No - - -
ܠܟ ܠܳܟ݂ 2:10847 ܠ Particle to, for 232 107 63066-02146 - - - - - - No Second Masculine Singular
ܬܡܢ ܬ݁ܰܡܳܢ 2:22880 ܬܡܢ Particle there 615 240 63066-02147 - - - - - - No - - -
ܕܐܚܝܕܝܢ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ 2:30967 ܐܚܕ Verb take, hold, take, let, kindle, apprehend, maintain, close 10 17 63066-02148 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܡܠܦܢܘܬܐ ܡܰܠܦ݁ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ 2:9261 ܝܠܦ Noun teaching, doctrine 278 125 63066-02149 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܠܥܡ ܕ݁ܒ݂ܶܠܥܰܡ 2:2821 ܒܠܥܡ Proper Noun Balaam 47 37 63066-021410 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-021411 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܠܦ ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ 2:9182 ܝܠܦ Verb learn, teach 192 94 63066-021412 Third Masculine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܠܒܠܩ ܠܒ݂ܳܠܳܩ 2:2824 ܒܠܩ Proper Noun Balak 47 37 63066-021413 - - - - - - No - - -
ܕܢܪܡܐ ܕ݁ܢܰܪܡܶܐ 2:20033 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 63066-021414 Third Masculine Singular - Imperfect APHEL No - - -
ܟܫܠܐ ܟ݁ܶܫܠܳܐ 2:10692 ܟܫܠ Noun offense 229 106 63066-021415 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-021416 - - - - - - No - - -
ܒܢܝ ܒ݁ܢܰܝ 2:3230 ܒܪ Noun son 53 40 63066-021417 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܐܝܣܪܝܠ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ 2:700 ܐܝܣܪܐܝܠ Proper Noun Israel 14 20 63066-021418 - - - - - - No - - -
ܠܡܐܟܠ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ 2:837 ܐܟܠ Verb eat, consume, accuse, feed 15 21 63066-021419 - - - - Infinitive PEAL No - - -
ܕܒܚܝ ܕ݁ܶܒ݂ܚܰܝ 2:4054 ܕܒܚ Noun sacrifice, victim 82 52 63066-021420 - Masculine Plural Construct - - No - - -
ܦܬܟܪܐ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ 2:17476 ܦܬܟܪܐ Noun idol, image 471 182 63066-021421 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܠܡܙܢܝܘ ܘܠܰܡܙܰܢܳܝܽܘ 2:5831 ܙܢܐ Verb fornication 118 67 63066-021422 - - - - Infinitive PAEL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.