<-- Revelation 21:15 | Revelation 21:17 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 21:16

Revelation 21:16 - ܘܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܡܪܰܒ݁ܥܳܐܝܺܬ݂ ܣܺܝܡܳܐ ܘܽܐܘܪܟ݁ܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܬ݂ܳܝܳܗ ܘܡܰܫܚܳܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܐܶܣܛܕ݂ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܽܘܪܟ݁ܳܗ ܘܰܦ݂ܬ݂ܳܝܳܗ ܘܪܽܘܡܳܗ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And the city was set four-square, and the length of it was as the breadth: and he measured the city with the rod, upon twelve stadia of twelve thousand. And the length and the breadth and the height of it are equal.

(Murdock) And the city stood up four square; and its length was the same as its breadth. And he measured the city with the reed, to twelve furlongs of twelve thousand; and the length and the breadth and the height of it were [all] equal.

(Lamsa) And the city was laid four-square, and the length was the same as the breadth: and he measured the city with the reed, about twelve furlongs, twelve thousand paces. And the length and breadth and the height were equal.

(KJV) And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܕܝܢܬܐ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4512 ܕܢ Noun city 252 115 63066-21160 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܪܒܥܐܝܬ ܡܪܰܒ݁ܥܳܐܝܺܬ݂ 2:1881 ܪܒܥ Adverb (ending with AiYT) foursquare 299 131 63066-21161 - - - - - - No - - -
ܣܝܡܐ ܣܺܝܡܳܐ 2:14269 ܣܡ Verb put, place 379 152 63066-21162 Third Feminine Singular - Passive Participle PEAL No - - -
ܘܐܘܪܟܗ ܘܽܐܘܪܟ݁ܳܗ 2:1914 ܐܪܟ Noun length 8 16 63066-21163 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-21164 - - - - - - No - - -
ܦܬܝܗ ܦ݁ܬ݂ܳܝܳܗ 2:17398 ܦܬܐ Noun breadth 470 182 63066-21165 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܡܫܚܗ ܘܡܰܫܚܳܗ 2:12533 ܡܫܚ Verb measure 305 133 63066-21166 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No Third Feminine Singular
ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4516 ܕܢ Noun city 252 115 63066-21167 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܩܢܝܐ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ 2:18728 ܩܢܝܐ Noun pen, cane, reed 510 195 63066-21168 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-21169 - - - - - - No - - -
ܬܪܥܣܪ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ 2:16078 ܬܪܝܢ Numeral twelve 621 243 63066-211610 - Masculine - - - - No - - -
ܐܠܦܝܢ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ 2:987 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 63066-211611 - - Plural Absolute - - No - - -
ܐܣܛܕܘܬܐ ܐܶܣܛܕ݂ܰܘܳܬ݂ܳܐ 2:1529 ܐܣܛܕܝܐ Noun stade 23 26 63066-211612 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܘܪܟܗ ܐܽܘܪܟ݁ܳܗ 2:1912 ܐܪܟ Noun length 8 16 63066-211613 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܦܬܝܗ ܘܰܦ݂ܬ݂ܳܝܳܗ 2:17397 ܦܬܐ Noun breadth 470 182 63066-211614 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܪܘܡܗ ܘܪܽܘܡܳܗ 2:19735 ܪܡ Noun height, high place 535 205 63066-211615 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܫܘܝܢ ܫܘܶܝܢ 2:20842 ܫܘܐ Verb worthy, equal, agree, spread, wipe, smooth 561 216 63066-211616 Third Masculine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-211617 Third Masculine Plural - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.