<-- Revelation 20:5 | Revelation 20:7 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 20:6

Revelation 20:6 - ܛܽܘܒ݂ܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܳܠܶܦ݂ ܫܢܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) Blessed and holy is he who hath part in the first resurrection: upon them the second death hath not power; but they shall be priests of Aloha and of his Meshiha, and shall reign with him the thousand years.

(Murdock) Blessed and holy is he that hath part in this first resurrection: over them the second death hath no dominion; but they shall be, [nay] are, priests of God and of his Messiah; and they will reign with him the thousand years.

(Lamsa) Blessed and holy is he who has part in the first resurrection: over them the second death has no power, but they shall be the priests of God and of his Christ, and they shall reign with him a thousand years.

(KJV) Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܛܘܒܢܐ ܛܽܘܒ݂ܳܢܳܐ 2:8018 ܛܘܒ Adjective blessed, happy 168 85 63066-20060 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܗܘ ܗ݈ܘ 2:5031 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-20061 Third Masculine Singular - - - Yes - - -
ܘܩܕܝܫܐ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ 2:18153 ܩܕܫ Adjective holy, saint 490 188 63066-20062 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܰܢ 2:12156 ܡܢ Pronoun who, he who 281 125 63066-20063 - - - - - - No - - -
ܕܐܝܬ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ 2:732 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-20064 - - - - - - No - - -
ܠܗ ܠܶܗ 2:10842 ܠ Particle to, for 232 107 63066-20065 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܡܢܬܐ ܡܢܳܬ݂ܳܐ 2:12228 ܡܢܐ Noun part, portion 283 126 63066-20066 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܒܩܝܡܬܐ ܒ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ 2:18385 ܩܡ Noun resurrection 504 193 63066-20067 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܩܕܡܝܬܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ 2:18126 ܩܕܡ Adjective first, fore 490 189 63066-20068 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܥܠ ܘܥܰܠ 2:15696 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-20069 - - - - - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-200610 - Common Plural - - - No - - -
ܠܝܬ ܠܰܝܬ݁ 2:757 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 63066-200611 - - - - - - No - - -
ܫܘܠܛܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ 2:21409 ܫܠܛ Noun power, authority, dominion 565 218 63066-200612 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܡܘܬܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ 2:11495 ܡܬ Noun death 260 118 63066-200613 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܢܝܢܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ 2:22894 ܬܢܐ Adjective second 617 240 63066-200614 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܐ ܐܶܠܳܐ 2:892 ܐܠܐ Particle but, but rather 17 22 63066-200615 - - - - - - No - - -
ܢܗܘܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ 2:5139 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-200616 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܟܗܢܐ ܟ݁ܳܗܢܶܐ 2:9834 ܟܗܢ Noun priest 206 100 63066-200617 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-200618 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܡܫܝܚܐ ܘܕ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ 2:12517 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 63066-200619 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܢܡܠܟܘܢ ܘܢܰܡܠܟ݂ܽܘܢ 2:11940 ܡܠܟ Verb counsel, promise, deliberate, reign 277 124 63066-200620 Third Masculine Plural - Imperfect APHEL No - - -
ܥܡܗ ܥܰܡܶܗ 2:15786 ܥܡ Particle with 416 164 63066-200621 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܐܠܦ ܐܳܠܶܦ݂ 2:985 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 63066-200622 - - Singular Absolute - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 63066-200623 - Feminine Plural Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.