<-- Revelation 20:3 | Revelation 20:5 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 20:4

Revelation 20:4 - ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܠܨܰܠܡܳܗ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܪܽܘܫܡܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܚܝܰܘ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܠܶܦ݂ ܫܢܺܝܢ ܀

Translations

(Etheridge) And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given to them; and to the souls of them who had been cut asunder for the sake of the testimony of Jeshu, and for the word of Aloha, and them who had not worshipped the beast of prey nor his image, nor received his signature upon their forehead and upon their hands. And they lived and reigned with their Meshiha the thousand years.

(Murdock) And I saw thrones, and [persons] sat on them, and judgment was given to them, and to the souls that were beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God: and these are they who had not worshipped the beast of prey, nor its image, neither had they received the mark upon their forehead or on their hand; and they lived and reigned with their Messiah those thousand years.

(Lamsa) And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given to them: and the souls of those who were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and who had not worshipped the wild beast, neither his image, nor had received his mark upon their foreheads or on their hand, lived and reigned with their Christ these thousand years. But the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished.

(KJV) And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6656 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-20040 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܡܘܬܒܐ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ 2:9632 ܝܬܒ Noun seat 260 118 63066-20041 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܝܬܒܘ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ 2:9604 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 63066-20042 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ 2:15705 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-20043 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܕܝܢܐ ܘܕ݂ܺܝܢܳܐ 2:4483 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 63066-20044 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܝܗܒ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ 2:8782 ܝܗܒ Verb give 188 91 63066-20045 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܠܗܘܢ ܠܗܽܘܢ 2:10844 ܠ Particle to, for 232 107 63066-20046 - - - - - - No Third Masculine Plural
ܘܢܦܫܬܐ ܘܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ 2:13473 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 63066-20047 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܗܠܝܢ ܗܳܠܶܝܢ 2:5250 ܗܢ Pronoun this, these 104 61 63066-20048 - Common Plural - - - No - - -
ܕܐܬܦܣܩ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܣܶܩ 2:16874 ܦܣܩ Verb cut off, cut down, break 453 177 63066-20049 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-200410 - - - - - - No - - -
ܣܗܕܘܬܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:14073 ܣܗܕ Noun testimony 362 147 63066-200411 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܝܫܘܥ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ 2:9568 ܝܫܘܥ Proper Noun Jesus 198 97 63066-200412 - - - - - - No - - -
ܘܡܛܠ ܘܡܶܛܽܠ 2:11632 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-200413 - - - - - - No - - -
ܡܠܬܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ 2:12119 ܡܠ Noun word, case, cause, matter 278 125 63066-200414 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-200415 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܕܐܝܠܝܢ ܘܕ݂ܰܐܝܠܶܝܢ 2:679 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-200416 - Common Plural - - - No - - -
ܕܠܐ ܕ݁ܠܳܐ 2:10863 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-200417 - - - - - - No - - -
ܣܓܕܘ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ 2:13962 ܣܓܕ Verb worship, homage 360 146 63066-200418 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܠܚܝܘܬܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ 2:6992 ܚܝܐ Noun creature, animal 140 74 63066-200419 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-200420 - - - - - - No - - -
ܠܨܠܡܗ ܠܨܰܠܡܳܗ 2:17796 ܨܠܡܐ Noun image, portrait, figure 480 185 63066-200421 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-200422 - - - - - - No - - -
ܢܣܒܘ ܢܣܰܒ݂ܘ 2:13194 ܢܣܒ Verb take, receive, hypocrite 341 141 63066-200423 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܪܘܫܡܐ ܪܽܘܫܡܳܐ 2:20294 ܪܫܡ Noun mark 536 206 63066-200424 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-200425 - - - - - - No - - -
ܒܝܬ ܒ݁ܶܝܬ݂ 2:2663 ܒܝܢܝ Particle between 43 35 63066-200426 - - - - - - No - - -
ܥܝܢܝܗܘܢ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ 2:15540 ܥܝܢ Noun eye 411 162 63066-200427 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܐܘ ܐܰܘ 2:255 ܐܘ Particle or, else, rather than 4 15 63066-200428 - - - - - - No - - -
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-200429 - - - - - - No - - -
ܐܝܕܝܗܘܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:569 ܝܕ Noun hand, through, near 12 18 63066-200430 - Feminine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܕܚܝܘ ܕ݁ܰܚܝܰܘ 2:6885 ܚܝܐ Verb live, live, save 139 74 63066-200431 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܘܐܡܠܟܘ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܘ 2:11935 ܡܠܟ Verb counsel, promise, deliberate, reign 277 124 63066-200432 Third Masculine Plural - Perfect APHEL No - - -
ܥܡ ܥܰܡ 2:15785 ܥܡ Particle with 416 164 63066-200433 - - - - - - No - - -
ܡܫܝܚܐ ܡܫܺܝܚܳܐ 2:12523 ܡܫܚ Participle Adjective Messiah, Annointed One, Christ 306 133 63066-200434 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܠܦ ܐܳܠܶܦ݂ 2:985 ܐܠܦ Numeral thousand 18 23 63066-200435 - - Singular Absolute - - No - - -
ܫܢܝܢ ܫܢܺܝܢ 2:22003 ܫܢܬܐ Noun year 588 228 63066-200436 - Feminine Plural Absolute - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.