<-- Revelation 20:11 | Revelation 20:13 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 20:12

Revelation 20:12 - ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܠܡܺܝܬ݂ܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪܶܐ ܕ݁ܩܳܡܘ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܣܶܦ݂ܪܶܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݂ܺܝܢܘ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܒ݁ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀

Translations

(Etheridge) And I saw the dead, great and small, standing before the throne; and the books were opened; and another book was opened, which is (the Book) of Life. And the dead were judged from the (records) which are written in the books according to their works.

(Murdock) And I saw the dead, great and small standing before the throne; and the books were opened; and another book was opened, which is [the book] of life. And the dead were judged from the things written in the books, according to their deeds.

(Lamsa) Then I saw the dead, small and great, stand before the throne; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged by those things which were written in the books, according to their works.

(KJV) And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܚܙܝܬ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ 2:6656 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-20120 First Common Singular - Perfect PEAL No - - -
ܠܡܝܬܐ ܠܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11512 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 63066-20121 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܪܘܪܒܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ 2:19219 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-20122 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܙܥܘܪܐ ܘܰܙܥܽܘܪܶܐ 2:5878 ܙܥܪ Adjective little, least 118 67 63066-20123 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܩܡܘ ܕ݁ܩܳܡܘ 2:18283 ܩܡ Verb rise, stand, establish, stand 508 194 63066-20124 Third Masculine Plural - Perfect PEAL No - - -
ܩܕܡ ܩܕ݂ܳܡ 2:18101 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-20125 - - - - - - No - - -
ܟܘܪܣܝܐ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ 2:9954 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-20126 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܣܦܪܐ ܘܣܶܦ݂ܪܶܐ 2:14752 ܣܦܪܐ Noun book, scroll, roll 387 154 63066-20127 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܐܬܦܬܚܘ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ 2:17422 ܦܬܚ Verb open 470 182 63066-20128 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܘܐܚܪܢܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ 2:7687 ܐܚܪ Adjective another 12 18 63066-20129 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܣܦܪܐ ܣܶܦ݂ܪܳܐ 2:14753 ܣܦܪܐ Noun book, scroll, roll 387 154 63066-201210 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܬܦܬܚ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ 2:17420 ܦܬܚ Verb open 470 182 63066-201211 Third Masculine Singular - Perfect ETHPEAL No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-201212 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܕܕܝܢܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ 2:4471 ܕܢ Noun judgement, sentence 90 54 63066-201213 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܬܕܝܢܘ ܘܶܐܬ݁ܕ݂ܺܝܢܘ 2:4435 ܕܢ Denominative judge 95 56 63066-201214 Third Masculine Plural - Perfect ETHPEAL No - - -
ܡܝܬܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ 2:11516 ܡܬ Participle Adjective dead 269 121 63066-201215 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-201216 - - - - - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-201217 - Common Plural - - - No - - -
ܕܟܬܝܒܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ 2:10712 ܟܬܒ Verb write 230 107 63066-201218 Third Feminine Plural - Passive Participle PEAL No - - -
ܒܣܦܪܐ ܒ݁ܣܶܦ݂ܪܳܐ 2:14751 ܣܦܪܐ Noun book, scroll, roll 387 154 63066-201219 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-201220 - - - - - - No - - -
ܥܒܕܝܗܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ 2:15081 ܥܒܕ Noun deed, work 397 157 63066-201221 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Masculine Plural

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.