<-- Revelation 1:3 | Revelation 1:5 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 1:4

Revelation 1:4 - ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܐܣܺܝܰܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܡܶܢ ܫܒ݂ܰܥ ܪܽܘܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ ܀

Translations

(Etheridge) Juhanon to the seven churches which are in Asia: grace to you and peace from him who is, and who was, and who cometh ; [D'othe.] from the seven Spirits who are before his throne;

(Murdock) John to the seven churches which are in Asia: Grace to you and quietude, from him who is, and who was, and who is to come, from the seven Spirits which are before his throne;

(Lamsa) John to the seven churches which are in Asia: Grace be to you, and peace, from him who is, and who was, and who is to come; and from the seven spirits which are before his throne;

(KJV) John to the seven churches which are in Asia: Grace be unto you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before his throne;

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܝܘܚܢܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ 2:8965 ܝܘܚܢܢ Proper Noun John 189 92 63066-01040 - - - - - - No - - -
ܠܫܒܥ ܠܰܫܒ݂ܰܥ 2:20512 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-01041 - Feminine - - - - No - - -
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:15277 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 63066-01042 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܕܒܐܣܝܐ ܕ݁ܒ݂ܰܐܣܺܝܰܐ 2:1576 ܐܣܝܐ Proper Noun Asia 23 26 63066-01043 - - - - - - No - - -
ܛܝܒܘܬܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ 2:8036 ܛܘܒ Noun grace, goodness, favour, kindness, graciousuess 172 86 63066-01044 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܟܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ 2:10849 ܠ Particle to, for 232 107 63066-01045 - - - - - - No Second Masculine Plural
ܘܫܠܡܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ 2:21571 ܫܠܡ Noun peace, salute, salutation 582 225 63066-01046 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-01047 - - - - - - No - - -
ܗܘ ܗܰܘ 2:5044 ܗܘ Pronoun that, those, who 101 59 63066-01048 - Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܝܬܘܗܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:733 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-01049 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ 2:743 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-010410 - - - - - - No Third Masculine Singular
ܗܘܐ ܗ݈ܘܳܐ 2:5144 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-010411 Third Masculine Singular - Perfect PEAL Yes - - -
ܘܐܬܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ 2:2134 ܐܬܐ Verb come, bring 31 31 63066-010412 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 63066-010413 - - - - - - No - - -
ܫܒܥ ܫܒ݂ܰܥ 2:20515 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-010414 - Feminine - - - - No - - -
ܪܘܚܐ ܪܽܘܚܶܐ 2:19665 ܪܘܚ Noun spirit, wind, breath 534 204 63066-010415 - Common Plural Emphatic - - No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-010416 - Common Plural - - - No - - -
ܕܩܕܡ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ 2:18090 ܩܕܡ Particle before 490 188 63066-010417 - - - - - - No - - -
ܟܘܪܣܝܗ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ 2:9955 ܟܘܪܣܝܐ Noun throne, seat 211 101 63066-010418 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.