<-- Revelation 1:10 | Revelation 1:12 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 1:11

Revelation 1:11 - ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܙܶܝܬ݁ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܘܠܰܙܡܽܘܪܢܰܐ ܘܰܠܦ݁ܶܪܓ݂ܰܡܳܘܣ ܘܰܠܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ ܘܰܠܣܰܪܕ݂ܺܝܣ ܘܰܠܦ݂ܺܝܠܰܕ݂ܶܠܦ݂ܺܝܰܐ ܘܰܠܠܰܕ݂ܺܝܩܺܝܰܐ ܀

Translations

(Etheridge) What thou seest, write in a book; and send to the seven churches, at Ephesos, and at Smurna, and at Pergamos, and at Thiatira, and at Sardis, and at Philidaphia, [Thus spelt in the Syriac copies.] and at Laodikia.

(Murdock) That which thou seest, write in a book, and send to the seven churches, to Ephesus, and to Smyrna, and to Pergamos, and to Thyatira, and to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea.

(Lamsa) What you see, write in a book, and send it to the seven churches; to Eph'e-sus, and to Smyrna, and to Per'ga-mos, and to Thy-ati'ra, and to Sardis, and to Philadelphia, and to La-od-i-ce'a.

(KJV) Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܕܐܡܪ ܕ݁ܳܐܡܰܪ 2:1265 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-01110 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܝܠܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ 2:660 ܐܝܢܐ Pronoun who, what, which 14 18 63066-01111 - Common Plural - - - No - - -
ܕܚܙܝܬ ܕ݁ܚܳܙܶܝܬ݁ 2:6613 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-01112 Second Masculine Singular - Active Participle PEAL No Second Masculine Singular
ܟܬܘܒ ܟ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ 2:10731 ܟܬܒ Verb write 230 107 63066-01113 Second Masculine Singular - Imperative PEAL No - - -
ܒܟܬܒܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ 2:10753 ܟܬܒ Noun book, writing, Scripture 230 107 63066-01114 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܫܕܪ ܘܫܰܕ݁ܰܪ 2:20747 ܫܕܪ Verb send 561 216 63066-01115 Second Masculine Singular - Imperative PAEL No - - -
ܠܫܒܥ ܠܰܫܒ݂ܰܥ 2:20512 ܫܒܥ Numeral seven 557 215 63066-01116 - Feminine - - - - No - - -
ܥܕܬܐ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ 2:15277 ܥܕܬܐ Noun church, assembly, congregation 402 159 63066-01117 - Feminine Plural Emphatic - - No - - -
ܠܐܦܣܘܣ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ 2:1812 ܐܦܣܘܣ Proper Noun Ephesus 26 29 63066-01118 - - - - - - No - - -
ܘܠܙܡܘܪܢܐ ܘܠܰܙܡܽܘܪܢܰܐ 2:14519 ܙܡܘܪܢܐ Proper Noun Smyrna 117 66 63066-01119 - - - - - - No - - -
ܘܠܦܪܓܡܘܣ ܘܰܠܦ݁ܶܪܓ݂ܰܡܳܘܣ 2:17070 ܦܪܓܡܘܣ Proper Noun Pergamos 457 178 63066-011110 - - - - - - No - - -
ܘܠܬܐܘܛܝܪܐ ܘܰܠܬ݂ܶܐܘܰܛܺܝܪܰܐ 2:22566 ܬܐܘܛܝܪܐ Proper Noun Thyatira 602 233 63066-011111 - - - - - - No - - -
ܘܠܣܪܕܝܣ ܘܰܠܣܰܪܕ݂ܺܝܣ 2:14798 ܣܪܕܝܣ Proper Noun Sardis 390 155 63066-011112 - - - - - - No - - -
ܘܠܦܝܠܕܠܦܝܐ ܘܰܠܦ݂ܺܝܠܰܕ݂ܶܠܦ݂ܺܝܰܐ 2:16546 ܦܝܠܕܠܦܝܐ Proper Noun Philadelphia 443 173 63066-011113 - - - - - - No - - -
ܘܠܠܕܝܩܝܐ ܘܰܠܠܰܕ݂ܺܝܩܺܝܰܐ 2:11037 ܠܕܝܩܝܐ Proper Noun Laodicea 235 109 63066-011114 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.