<-- Revelation 19:14 | Revelation 19:16 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 19:15

Revelation 19:15 - ܘܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܗܽܘܢ ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܗܽܘ ܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ ܘܗܽܘ ܕ݁ܳܐܶܫ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܀

Translations

(Etheridge) And from his mouth went forth a sharp sword of two edges, that therewith he might smite the nations. And he will rule the nations with a rod of iron, and he will tread the winepress of the fierceness of the wrath of Aloha the Omnipotent.

(Murdock) And from his mouth issued a sharp two-edged sword, that with it he could smite the nations; and he will rule the nations with a rod of iron; and he will tread the wine-press of the wrath of God Almighty.

(Lamsa) And out of his mouth came a sharp twoedged sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he shall tread the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.

(KJV) And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܡܢ ܘܡܶܢ 2:12173 ܡܢ Particle from 281 125 63066-19150 - - - - - - No - - -
ܦܘܡܗܘܢ ܦ݁ܽܘܡܗܽܘܢ 2:16477 ܦܘܡܐ Noun mouth, edge 437 171 63066-19151 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Plural
ܢܦܩܐ ܢܳܦ݂ܩܳܐ 2:13405 ܢܦܩ Verb go out, defend, exercised, go out, cast out, eject 346 142 63066-19152 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܚܪܒܐ ܚܰܪܒ݁ܳܐ 2:7597 ܚܪܒܐ Noun sword, slaughter, ploughshare 156 81 63066-19153 - Common Singular Emphatic - - No - - -
ܚܪܝܦܬܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ 2:7623 ܚܪܦ Adjective sharp, incisive, keen, fervent 157 81 63066-19154 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܒܗ ܕ݁ܒ݂ܳܗ 2:2250 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63066-19155 - - - - - - No Third Feminine Singular
ܢܩܛܠܘܢ ܢܶܩܛܠܽܘܢ 2:18483 ܩܛܠ Verb kill 501 192 63066-19156 Third Masculine Plural - Imperfect PEAL No - - -
ܠܥܡܡܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15817 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 63066-19157 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܘܗܘ ܘܗܽܘ 2:5015 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-19158 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܢܪܥܐ ܢܶܪܥܶܐ 2:20125 ܪܥܐ Verb feed, tend 545 210 63066-19159 Third Masculine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܐܢܘܢ ܐܶܢܽܘܢ 2:4989 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-191510 Third Masculine Plural - - - No - - -
ܒܫܒܛܐ ܒ݁ܫܰܒ݂ܛܳܐ 2:20486 ܫܒܛܐ Noun rod, sceptre, tribe, magistrates, staff 556 214 63066-191511 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܦܪܙܠܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ 2:17088 ܦܪܙܠܐ Noun iron 459 178 63066-191512 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܗܘ ܘܗܽܘ 2:5015 ܗܘ Pronoun he, it, is 101 59 63066-191513 Third Masculine Singular - - - No - - -
ܕܐܫ ܕ݁ܳܐܶܫ 2:4272 ܕܫ Verb trample 88 53 63066-191514 Third Masculine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܡܥܨܪܬܐ ܡܰܥܨܰܪܬ݁ܳܐ 2:16123 ܥܨܪ Noun winepress 290 128 63066-191515 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܪܘܓܙܗ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ 2:19372 ܪܓܙ Noun anger, wrath, indignation 533 203 63066-191516 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Masculine Singular
ܕܐܠܗܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ 2:914 ܐܠܗ Noun God, god 17 22 63066-191517 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܚܝܕ ܐܰܚܺܝܕ݂ 2:30973 ܐܚܕ Participle Adjective holder, closed 11 18 63066-191518 - Masculine Singular Construct - - No - - -
ܟܠ ܟ݁ܽܠ 2:10077 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-191519 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.