<-- Revelation 18:6 | Revelation 18:8 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 18:7

Revelation 18:7 - ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܰܒ݁ܚܰܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܠܝܰܬ݂ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܟ݂ܰܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܘܶܐܒ݂ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܳܗ ܐܳܡܪܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܐܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܠܰܝܬ݁ܰܝ ܘܶܐܒ݂ܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) How much she hath pleased herself to be wanton, all this give her suffering and sorrow. For she said in her heart, I sit the queen, and am not a widow, and sorrow I see not.

(Murdock) As much as she pleased herself with lasciviousness, so much of anguish and sorrow give ye to her. Because she saith in her heart, I sit a queen, and am no widow, and I shall see no sorrow;

(Lamsa) For as much as she has glorified herself and lived deliciously, give her so much torment and sorrow: for she says in her heart, I sit a queen, and am no widow and shall see no sorrow.

(KJV) How much she hath glorified herself, and lived deliciously, so much torment and sorrow give her: for she saith in her heart, I sit a queen, and am no widow, and shall see no sorrow.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܥܠ ܥܰܠ 2:15701 ܥܠ Particle on, about, concerning 413 162 63066-18070 - - - - - - No - - -
ܡܕܡ ܡܶܕ݁ܶܡ 2:11414 ܡܕܡ Noun something 253 116 63066-18071 - Common - - - - No - - -
ܕܫܒܚܬ ܕ݁ܫܰܒ݁ܚܰܬ݂ 2:20865 ܫܒܚ Denominative praise, glorify, commend 555 214 63066-18072 Third Feminine Singular - Perfect PAEL No - - -
ܢܦܫܗ ܢܰܦ݂ܫܳܗ 2:13486 ܢܦܫ Noun soul, breath of life, self 346 142 63066-18073 - Feminine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܘܐܫܬܥܠܝܬ ܘܶܐܫܬ݁ܰܥܠܝܰܬ݂ 2:15714 ܥܠܐ Verb raised, arrogant 413 162 63066-18074 Third Feminine Singular - Perfect ESHTAPHAL No - - -
ܕܐܝܟ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ 2:624 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-18075 - - - - - - No - - -
ܗܟܢ ܗܳܟ݂ܰܢ 2:5188 ܗܟܢ Particle thus 103 60 63066-18076 - - - Absolute - - No - - -
ܫܘܢܩܐ ܫܽܘܢܳܩܳܐ 2:21962 ܫܢܩ Noun torment 566 218 63066-18077 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܒܠܐ ܘܶܐܒ݂ܠܳܐ 2:161 ܐܒܠ Noun mourning, grief, sadness 2 13 63066-18078 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-18079 - - - - - - No - - -
ܕܒܠܒܗ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܳܗ 2:10936 ܠܒ Noun heart 233 108 63066-180710 - Masculine Singular Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܐܡܪܐ ܐܳܡܪܳܐ 2:1245 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-180711 Third Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܕܝܬܒܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ 2:26203 ܝܬܒ Verb sit, seat, establish 198 97 63066-180712 First Feminine Singular - Active Participle PEAL No - - -
ܐܢܐ ܐ݈ܢܳܐ 2:1378 ܐܢܐ Pronoun I 21 24 63066-180713 First Common Singular - - - Yes - - -
ܡܠܟܬܐ ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ 2:12006 ܡܠܟ Noun king, queen 277 124 63066-180714 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܪܡܠܬܐ ܘܰܐܪܡܰܠܬ݁ܳܐ 2:1955 ܐܪܡܠܬܐ Noun widow 28 30 63066-180715 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܝܬܝ ܠܰܝܬ݁ܰܝ 2:759 ܐܝܬ Substantive is not 241 111 63066-180716 - - - - - - No First Common Singular
ܘܐܒܠܐ ܘܶܐܒ݂ܠܳܐ 2:161 ܐܒܠ Noun mourning, grief, sadness 2 13 63066-180717 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-180718 - - - - - - No - - -
ܐܚܙܐ ܐܶܚܙܶܐ 2:6585 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-180719 First Common Singular - Imperfect PEAL No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.