<-- Revelation 18:22 | Revelation 18:24 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 18:23

Revelation 18:23 - ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܓ݁ܳܪܰܝܟ݁ܝ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܪܫܰܝܟ݁ܝ ܐܰܛܥܺܝܬ݁ܝ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀

Translations

(Etheridge) And no artificer, nor art, shall more be found in thee. And the light of a lamp shall be seen in thee no more. And the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard in thee no more. For thy merchants were the great ones of the earth; for by thy sorcery were all nations seduced.

(Murdock) And the light of a candle, shall not be seen in thee; and the voice of a bridegroom and bride, shall no more be heard in thee: for thy merchants were the great men of the earth, because all nations were seduced by thy sorceries.

(Lamsa) And the light of a lamp shall shine no more at all in you; and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in you: for your merchants were the great men of the earth; for by your sorceries were all peoples deceived.

(KJV) And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: for thy merchants were the great men of the earth; for by thy sorceries were all nations deceived.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܢܘܗܪܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ 2:12776 ܢܗܪ Noun light 331 137 63066-18230 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܫܪܓܐ ܕ݁ܰܫܪܳܓ݂ܳܐ 2:22445 ܫܪܓ Noun light, lamp, wick 597 230 63066-18231 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-18232 - - - - - - No - - -
ܢܬܚܙܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ 2:6718 ܚܙܐ Verb see, behold 136 73 63066-18233 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܠܟܝ ܠܶܟ݂ܝ 2:10850 ܠ Particle to, for 232 107 63066-18234 - - - - - - No Second Feminine Singular
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 63066-18235 - - - - - - No - - -
ܘܩܠܐ ܘܩܳܠܳܐ 2:18626 ܩܠ Noun voice 506 193 63066-18236 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܚܬܢܐ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ 2:7901 ܚܬܢ Noun bridegroom 164 84 63066-18237 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܩܠܐ ܘܩܳܠܳܐ 2:18626 ܩܠ Noun voice 506 193 63066-18238 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܕܟܠܬܐ ܕ݁ܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ 2:10150 ܟܠ Noun bride, daughter-in-law 216 103 63066-18239 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܠܐ ܠܳܐ 2:10878 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-182310 - - - - - - No - - -
ܢܫܬܡܥ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ 2:21758 ܫܡܥ Verb hear, obey, hear 584 226 63066-182311 Third Masculine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܒܟܝ ܒ݁ܶܟ݂ܝ 2:2246 ܒ Particle in, by, into, among, at, with, against 33 32 63066-182312 - - - - - - No Second Feminine Singular
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 63066-182313 - - - - - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-182314 - - - - - - No - - -
ܕܬܓܪܝܟܝ ܕ݁ܬ݂ܰܓ݁ܳܪܰܝܟ݁ܝ 2:22661 ܬܓܪ Noun merchant 605 234 63066-182315 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Feminine Plural
ܐܝܬ ܐܺܝܬ݂ 2:723 ܐܝܬ Substantive is, are 14 20 63066-182316 - - - - - - No - - -
ܗܘܘ ܗ݈ܘܰܘ 2:5147 ܗܘܐ Verb be, was, turn 101 59 63066-182317 Third Masculine Plural - Perfect PEAL Yes - - -
ܪܘܪܒܢܝܗ ܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܝܗ 2:19221 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-182318 - Masculine Plural Emphatic - - No Third Feminine Singular
ܕܐܪܥܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ 2:1991 ܐܪܥ Noun earth, land, country, soil, ground 28 31 63066-182319 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܡܛܠ ܡܶܛܽܠ 2:11636 ܡܛܠ Particle because 267 120 63066-182320 - - - - - - No - - -
ܕܒܚܪܫܝܟܝ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܪܫܰܝܟ݁ܝ 2:7650 ܚܪܫܐ Noun sorcery, enchantment 160 82 63066-182321 - Masculine Plural Emphatic - - No Second Feminine Singular
ܐܛܥܝܬܝ ܐܰܛܥܺܝܬ݁ܝ 2:8275 ܛܥܐ Verb wander, err, forget, deceive, astray, astray, delude 178 88 63066-182322 Second Feminine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܠܟܠܗܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ 2:10100 ܟܠ Particle all, every, whole, entirely 215 102 63066-182323 - Masculine - - - - No Third Masculine Plural
ܥܡܡܐ ܥܰܡ݈ܡܶܐ 2:15825 ܥܡ Noun people, nation, Gentiles 416 164 63066-182324 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.