<-- Revelation 18:20 | Revelation 18:22 -->

Analysis of Peshitta verse Revelation 18:21

Revelation 18:21 - ܘܰܫܩܰܠ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܚܝܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܒ݁ܚܺܐܦ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ ܒ݁ܳܒ݂ܶܝܠ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܀

Translations

(Etheridge) And an angel took a stone, as a great millstone, and cast it into the sea, saying, Thus with force is cast down Babel the great city, and to be found no more.

(Murdock) And an angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying: So shall Babylon, the great city, be thrown down with violence, and shall no more be found:

(Lamsa) And a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying, So shall that great city Babylon be overthrown with violence, and shall be found no more at all.

(KJV) And a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all.

Grammatical analysis

General Morphological information Suffix information
Word Vocalised ID Root Category Meaning PS JEN CAL Person Gender Number State Tense Form Enclitic Person Gender Number
ܘܫܩܠ ܘܰܫܩܰܠ 2:22172 ܫܩܠ Verb take up, bear 594 229 63066-18210 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܚܕ ܚܰܕ݂ 2:6244 ܚܕ Numeral one, one, each one 126 69 63066-18211 - Masculine - - - - No - - -
ܡܢ ܡܶܢ 2:12182 ܡܢ Particle from 281 125 63066-18212 - - - - - - No - - -
ܡܠܐܟܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ 2:11893 ܡܠܐܟܐ Noun messenger, angel 275 123 63066-18213 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܚܝܠܬܢܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ 2:7062 ܚܝܠ Adjective strong, mighty, robust, potentate 141 75 63066-18214 - Masculine Plural Emphatic - - No - - -
ܟܐܦܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ 2:9774 ܟܐܦ Noun stone, rock 202 98 63066-18215 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-18216 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܐܝܟ ܐܰܝܟ݂ 2:621 ܐܝܟ Particle as, according to 13 18 63066-18217 - - - - - - No - - -
ܪܚܝܐ ܪܰܚܝܳܐ 2:19763 ܪܚܝܐ Noun nether, millstone, mill 537 206 63066-18218 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܪܡܝ ܘܰܐܪܡܺܝ 2:20043 ܪܡܐ Verb put, place, cast 543 209 63066-18219 Third Masculine Singular - Perfect APHEL No - - -
ܒܝܡܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ 2:9291 ܝܡܐ Noun sea 193 95 63066-182110 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܐܡܪ ܘܶܐܡܰܪ 2:1290 ܐܡܪ Verb say, speak, announce, affirm 20 24 63066-182111 Third Masculine Singular - Perfect PEAL No - - -
ܗܟܢܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ 2:5189 ܗܟܢ Particle thus 103 60 63066-182112 - - - Emphatic - - No - - -
ܒܚܐܦܐ ܒ݁ܚܺܐܦ݂ܳܐ 2:5988 ܚܐܦܐ Noun violent, rush 122 68 63066-182113 - Masculine Singular Emphatic - - No - - -
ܬܫܬܕܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ 2:20703 ܫܕܐ Verb throw, cast 560 216 63066-182114 Third Feminine Singular - Imperfect ETHPEAL No - - -
ܒܒܝܠ ܒ݁ܳܒ݂ܶܝܠ 2:2323 ܒܒܠ Proper Noun Babylon 34 32 63066-182115 - - - - - - No - - -
ܡܕܝܢܬܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ 2:4522 ܕܢ Noun city 252 115 63066-182116 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܪܒܬܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ 2:19217 ܪܒ Adjective great, chief, master 525 200 63066-182117 - Feminine Singular Emphatic - - No - - -
ܘܠܐ ܘܠܳܐ 2:10871 ܠܐ Particle no, not 233 107 63066-182118 - - - - - - No - - -
ܬܫܟܚ ܬ݁ܶܫܟ݁ܰܚ 2:21276 ܐܫܟܚ Verb find, happen, able 576 222 63066-182119 Third Feminine Singular - Imperfect PEAL No - - -
ܬܘܒ ܬ݁ܽܘܒ݂ 2:22723 ܬܒ Particle again, furthermore 606 235 63066-182120 - - - - - - No - - -

This work makes use of the Syriac Electronic Data Retrieval Archive (SEDRA) by Dr. George A. Kiraz, distributed by the Syriac Computing Institute.
Peshitta verses are taken from the Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society.
Copyright © 2006-2017 Dukhrana Biblical Research.